RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Eurofondy

Viacero dobrých a zároveň zelených zámerov, ktoré spĺňajú štandardy udržateľného podnikania, je možné spolufinancovať aj s podporou štrukturálnych fondov. Z väčšej miery sú tieto zdroje v období od 2007- 2013 v gescii Ministerstva hospodárstva SR, no podporu je možné získať aj z programov administrovaných Ministerstvom životného prostredia SR.

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 

Ministerstvo hospodárstva SR rozdeľuje podporu prostredníctvom svojej implementačnej organizácie – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Záujemca o takéto spolufinancovanie získa informácie o základných možnostiach a podmienkach udelenia nenávratného finančného príspevku na svoj zamýšľaný zámer v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast resp. v k nemu vytvorenom programovom manuáli.
Vzhľadom na fakt, že sa v rámci tohto programu rozdeľujú štátne prostriedky súkromným subjektom, záväzné podmienky a presné detaily spôsobu udeľovania pomoci boli zverejnené v Obchodnom vestníku v dvoch schémach štátnej pomoci:

SIEA (http://www.sea.gov.sk/) rozhoduje o podporených projektoch na základe žiadostí o príspevok, predkladaných podnikateľskými subjektmi v rámci pravidelných výziev zverejňovaných agentúrou. Prehľad aktuálnych výziev a všetky potrebné formuláre je možné sledovať v médiách, vždy však aj na internetovej stránke SIEA. Všetky schémy sa vzťahujú na podnikateľské aktivity realizované v tzv. regiónoch cieľa Konvergencia t. j. vo všetkých samosprávnych krajoch okrem Bratislavského.

Oprávnenými prijímateľmi sú najmä malí a strední podnikatelia a v niektorých prípadoch aj veľkí. Schéma a daná výzva presne špecifikuje tieto veľkostné kategórie žiadateľov a ich oprávnenosť. Podiel výšky nenávratného finančného príspevku na celkových oprávnených nákladoch, ktorý môže byť poskytnutý na konkrétny projekt v rámci finančného príspevku, dosahuje 40% pre západoslovenský kraj resp. 50% pre zvyšok Slovenska.

V rámci prvej spomínanej štátnej pomoci môžu podnikatelia žiadať finančnú podporu na rôzne oblasti pri zavádzaní inovatívnych a vyspelých technológií v oblasti priemyslu a služieb. Príkladom oprávnených aktivít môžu byť napr. aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, s cieľom znižovania a odstraňovania negatívnych vplyvov priemyslu a služieb na životné prostredie vrátane nevyhnutného hardware a software.
Minimálna výška pomoci je 60 000 EUR a maximálna výška nepresiahne 6 mil. EUR.

Druhá schéma štátnej pomoci rieši medzi iným aj projekty priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ktorých cieľom je rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľov vo výskumno-vývojovej, výrobnej a obchodnej sfére. Projekty môžu byť zamerané aj na:

 • výrobné procesy a prvky s priaznivým účinkom na životné prostredie
 • efektívne priemyselné zhodnotenie druhotných surovín
 • technológie na efektívne priemyselné zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom
 • ochrany životného prostredia
 • technológie na racionálne využitie a prenos energie
 • technológie na využívanie obnoviteľných energetických zdrojov

Minimálna výška pomoci prijímateľovi je 30 000 EUR a maximálna výška nepresiahne 2 mil. EUR.

Cieľom tretej schémy štátnej pomoci sú projekty zamerané na úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách. Účelom je zníženie energetickej náročnosti výrobných a technologických procesov v jednotlivých odvetviach hospodárstva a v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie vrátane zvýšenia využitia regionálne dostupných energetických zdrojov. Projekty môžu byť zamerané napr. na:

 • úspory energie, ktoré umožnia prijímateľovi znížiť množstvo energie použitej v jeho výrobnom procese
 • rekonštrukciu objektov za účelom zlepšenia ich energetickej hospodárnosti
 • vysoko-účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla
 • využívanie obnoviteľných zdrojov energie (malé vodné elektrárne, zariadenia na využitie biomasy, slnečnej energie a geotermálnu energiu)

Minimálna výška pomoci je 60 000 EUR a maximálna výška nepresiahne 6 mil. EUR.

Operačný program Životné prostredie

Pre oblasť životného prostredia schválila Európska komisia Slovenskej republike prostriedky vo výške 1,8 miliardy € pre obdobie 2007-2013 v rámci operačného programu životné prostredie (opžp). Riadiacim a implementačným orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR (www.enviro.gov.sk, www.opzp.sk). Výkon funkcie Riadiaceho orgánu OP ŽP na MŽP SR zabezpečuje Sekcia environmentálnych programov a projektov. Jednotlivé činnosti riadiaceho orgánu OP ŽP vykonávajú jej nasledovné organizačné zložky:

 • odbor programov,
 • odbor administrácie a prípravy projektov,
 • odbor implementácie projektov.

Operačný program Životné prostredie – rozdelenie alokácií podľa priorít

Prioritná os

Alokované zdroje EU                 (EUR v bežných enách)

Prioritná os č.1: Ochrana a racionálne využívanie vôd   915 643 065 €   
Prioritná os č.2.: Ochrana pred povodňami 120 000 000 €   
Prioritná os č.3: Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy 180 000 000 €  
Prioritná os č.4: Odpadové hospodárstvo  485 000 000 €    
Prioritná os č.5: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny 50 756 935 €  
Prioritná os č. 6: Technická pomoc 48 600 000 €
Celkom1 800 000 000 €  

Určené širokému priemyselnému sektoru sú predovšetkým prioritné osy Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a Odpadové hospodárstvo.

V rámci prioritnej osy Ochrana ovzdušia sú oprávnené aktivity, ktoré znižujú množstvo emisií do ovzdušia ako napríklad zavádzanie progresívnych technológií pre zníženie množstva prchavých organických látok, investície do menej znečisťujúcich prostriedkov verejnej hromadnej dopravy alebo investície do obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla, atď.

V rámci prioritnej osy Odpadové hospodárstvo sú oprávnené napríklad aktivity, ktoré zavádzajú nové a zefektívňujú jestvujúce systémy separovaného zberu komunálneho odpadu, zamerané na dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu, zhodnocovanie odpadu (šatstva, jedlých olejov a tukov, plastov, biologicky rozložiteľných odpadov, autoskiel,...), výstavbu bioplynových a biofermentačných staníc na báze odpadov, dekontamináciu environmentálnych záťaží, zneškodňovanie nebezpečných odpadov, atď.

Keďže režim štátnych dotácií musí byť v súlade s pravidlami Európskej únie, schválilo MŽP SR pre prideľovanie dotácií z OPŽP pre podnikateľské subjekty dve schémy regionálnej investičnej (štátnej) pomoci – pre ochranu ovzdušia (Prioritná os 3) a pre odpadové hospodárstvo (Prioritná os 4).

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc)

Účelom pomoci je prispieť k rozvoju regiónov podporou investičných projektov zameraných na zlepšenie a rozvoj infraštruktúry a na výstavbu novej infraštruktúry odpadového hospodárstva. Na poskytnutie pomoci sú oprávnené projekty spadajúce pod nasledovné skupiny aktivít podľa Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie:

1. V oblasti separovaného zberu odpadov:
- I. skupina: Zavádzanie nových a zefektívňovanie jestvujúcich systémov separovaného zberu komunálneho odpadu na základe vytvorenia koncepčných východísk separovaného zberu,
- II. skupina: Dotrieďovanie vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu a zmesového komunálneho odpad.

2. V oblasti zhodnocovania odpadov:
- I. skupina: Úprava vyseparovaných zložiek odpadov pred ich zhodnotením alebo - environmentálne vhodným zneškodnením.
- II. skupina: Zhodnocovanie odpadov vrátane ich mechanicko-biologickej alebo termickej úpravy:
- III. skupina: Zvýšenie miery recyklácie podporou nových alebo zvýšenie kvality výstupných produktov dobudovaním existujúcich BAT technológií v oblasti zhodnocovania odpadov.
- IV. skupina: Podpora aktivít zameraných na energetické zhodnocovanie odpadov.

3. V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
- I. skupina: Znižovanie nebezpečných vlastností odpadov na základe zodpovedajúcich koncepčných východísk.
- II. skupina: Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane výstavby a modernizácie zariadení s cieľom zhodnotenia a zneškodnenia nebezpečných odpadov environmentálne vhodným spôsobom. -

Podiel výšky nenávratného finančného príspevku na celkových oprávnených nákladoch, ktorý môže byť poskytnutý na konkrétny projekt v rámci finančného príspevku, dosahuje 10% pre vybrané okresy Bratislavského kraja, 40% pre západoslovenský kraj, resp. 50% pre zvyšok Slovenska.

Zdroj: Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc)

Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc)

Účelom pomoci je prispieť k rozvoju regiónov a k zlepšeniu kvality ovzdušia a znižovaniu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší podporou investičných projektov zameraných na dobudovanie infraštruktúry ochrany ovzdušia a infraštruktúry pre minimalizáciu emisií skleníkových plynov vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie. Založenie nového podniku a rozšírenie existujúceho podniku (ako zdroja znečisťovania ovzdušia) je oprávneným projektom podľa tejto schémy len za podmienky, že bude odstavený existujúci zdroj znečisťovania ovzdušia a zároveň nedôjde k zvýšeniu kapacity, prípadne príkonu nového podniku (resp. zdroja znečisťovania ovzdušia) a celkové množstvo emisií znečisťujúcich látok sa zníži. Diverzifikácia výroby podniku na nové, dodatočné výrobky a zásadná zmena výrobného procesu existujúceho podniku je možná len za predpokladu zníženia celkového množstva emisií znečisťujúcich látok.

Na poskytnutie pomoci sú oprávnené projekty spadajúce pod nasledovné skupiny aktivít podľa Programového manuálu Operačného programu Životné prostredie:

1. V oblasti ochrany ovzdušia

I. skupina: znižovanie emisií základných a ostatných znečisťujúcich látok v ovzduší najmä tuhých znečisťujúcich látok (PM10, PM2,5), SO2, NOX, benzén, VOC, NH3, ťažkých kovov a PAH Oprávnenými sú len projekty existujúcich podnikov a to :

 • projekty zamerané na zníženie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia inštaláciou BAT technológií (nie koncových technológií), ktorými sa dosiahnu sprísnené požiadavky podľa nových predpisov EÚ (napr. zmena palivovej základne na environmentálne prijateľnejšie palivo (nie obnoviteľný zdroj energie), zmena surovinovej základne s nižším obsahom resp. vznikom emisií znečisťujúcich látok, zmena princípu technológie výroby, ktorej výsledkom je zníženie emisií)
 • projekty zamerané na zavádzanie progresívnych technológií a technických opatrení umožňujúcich znižovanie emisií prchavých organických látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia:

1. technologické opatrenia na znižovanie obsahu VOC v regulovaných výrobkoch podľa smernice 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v určitých farbách a lakoch a vo výrobkoch na povrchovú úpravu vozidiel a o zmene a doplnení smernice 1999/13/ES (napr. prechod výroby farieb a lakov a iných výrobkov na farby a laky obsahujúce menej VOC)
2. technologické opatrenia umožňujúce znižovanie emisií VOC v zariadeniach spadajúcich pod smernicu 99/13/ES (v súlade s definíciami uvedenými v prílohe č. 1 uvedenej smernice), napr. : prechod na použitie vodou riediteľných farieb, lakov a lepidiel vo výrobnom procese a iné opatrenia spĺňajúce definíciu počiatočnej investície
3. BAT technológie určené v integrovanom povolení pre spaľovacie energetické zariadenia s menovitým tepelným príkonom od 20 MW do 50 MW za účelom zosúladenia zo smernicou č. 96/61/ES o IPKZ a spĺňajúce definíciu počiatočnej investície

2. V oblasti minimalizácie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie

I. skupina: Znižovanie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok v oblasti výroby tepla, vrátane zmeny palivovej základne energetických zdrojov v prospech využívania obnoviteľných zdrojov Oprávnenými sú len projekty existujúcich energetických podnikov, ktorých hlavným výrobným programom je výroba tepla a teplej vody a sú zacielené na zníženie emisií skleníkových plynov spolu so znižovaním emisií základných znečisťujúcich látok a to:

 • projekty zmeny palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa vrátane bioplynu, slnečná energia, geotermálna energia) na technologickom zariadení na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody v kombinácii s kogeneráciou alebo bez nej
 • výstavba alebo modernizácia primárnych a diaľkových rozvodov pre systémy centrálneho zásobovania teplom (tzn. zlepšenie izolácie rozvodných potrubí a zníženie úniku energetických médií vrátane úprav výmenníkových staníc tepla) len ako súčasť projektu zmeny palivovej základne na zdroji tepla (prípadne aj v kombinácii s kogeneráciou) za podmienky, že zdroj tepla aj rozvody vlastní jeden subjekt - žiadateľ.

Za oprávnené projekty sa nepovažujú investičné projekty, ktoré predstavujú pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení, technológií, špecializovaných prepravných prostriedkov a kontajnerov napr. v rámci opatrení modernizácie.

Zdroj: Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia pre programové obdobie / roky 2007 – 2013 (regionálna pomoc)

Všeobecné ustanovenia spoločné pre obidve schémy

V rámci danej schémy môžu byť prijímateľmi aj fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré plánujú realizovať oprávnené projekty v zmysle danej schémy, vykonávajú hospodársku činnosť a sú účastníkmi hospodárskej súťaže v tých oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa danej schémy. 

Prijímatelia sa vzhľadom na ich veľkosť delia na:
a. Malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“)
Určujúcou definíciou MSP je definícia použitá v prílohe I nariadenia Komisie (ES) č. 364/2004 z 25. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) 70/2001, alebo iné nasledujúce nariadenie. Zjednodušene ide o podniky s menej ako 250 zamestnancami, ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. € a/alebo ročná súvaha 43 mil. €. Definíciu nájdete tu. 
b. Veľké podniky
Pomoc podľa danej schémy je možné poskytnúť aj veľkému podniku. Ide o podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MSP. Prijímateľmi pomoci môžu byť v rámci schémy i zahraničné osoby a podnikatelia so zahraničnou majetkovou účasťou v zmysle § 21 až 24 Obchodného zákonníka.

Regionálna investičná pomoc sa udeľuje na počiatočné investície. Oprávnenými projektmi sú investičné projekty, ktoré predstavujú alebo sú súčasťou počiatočnej investície na:

 • založenie nového podniku,
 • rozšírenie existujúceho podniku,
 • diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky,
 • zásadnú zmenu výrobného procesu existujúceho podniku

a zároveň sú určené na dosiahnutie účelu pomoci.

 
Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika