RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Vláda SR

Recyklačný fond

Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce separovaný zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Sektory fondu

Prostriedky na projekty je možné v zmysle smernice fondu o poskytovaní finančných prostriedkov žiadať na tlačivách fondu zo sektorov fondu, ktoré sa špecializujú na jednotlivé komodity:

Adresa:

Recyklačný fond
Nobelova 18
831 02 Bratislava
Tel: 02 /4920 7611
URL: www.recfond.sk

Environmentálny fond

Environmentálny fond bol zriadený zákonom 587/2004 Z.z. ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie. Poskytovanie a použitie prostriedkov fondu musí byť v súlade s prioritami a cieľmi stratégie štátnej environmentálnej politiky schválenej vládou Slovenskej republiky. Fond najneskôr do 30. júna kalendárneho roka zverejní na svojej internetovej stránke špecifikáciu činností, na ktoré možno predložiť žiadosť o podporu v nasledujúcom roku (činnosti pre rok 2009 nájdete tu).

Podľa zákona 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na:

a) podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej
b) podporu prieskumu, výskumu a vývoja zameraného na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia,
c) podporu environmentálnej výchovy, vzdelávania a propagácie,
d) podporu riešenia mimoriadne závažnej environmentálnej situácie,
e) podporu odstraňovania následkov havárie a mimoriadneho zhoršenia kvality vôd alebo mimoriadneho ohrozenia kvality vôd ohrozujúcich alebo poškodzujúcich životné prostredie,
f) správu fondu.

Žiadať o podporu môže:

 • fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem, alebo
 • právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ so sídlom na území Slovenskej republiky.

Environmentálny fond poskytuje podporu formou dotácie alebo úveru.

V roku 2009 Environmentálny fond podporuje aktivity v nasledovných oblastiach:

A Oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme

 • A/1a - Podpora výroby tepla a teplej úžitkovej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných a obnoviteľných zdrojov
 • A/1b - Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
 • A/2a - Podpora koncových technológií znižovania znečistenia ovzdušia
 • A/2b - Podpora investícií do čistejších technológií so zameraním na najlepšie dostupné technológie (BAT), používanie náhradných surovín a látok, dôsledkom ktorých je zníženie emisií do ovzdušia
 • A/3 - Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia
 • A/4 - Podpora aktivít zameraných na vylúčenie používania látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme (LPOV) a na ich zber, recykláciu, regeneráciu a zneškodňovanie

B Oblasť: Ochrana a využívanie vôd

 • B/1 - Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd
 • B/2 - Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
 • B/3 - Ochrana vodných zdrojov
 • B/4 - Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
 • B/5 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
 • B/6 - Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
 • B/7 - Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodných zdrojov
 • B/8 - Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
 • B/9 - Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodných zdrojov a s tým spojených zariadení
 • B/10 - Protipovodňová ochrana

C Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva

 • C/1 - Uzavretie a rekultivácia starých skládok
 • C/2 - Separácia a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
 • C/3 - Zavedenie separovaného zberu v obciach, vybudovanie zberných dvorov a dotrieďovacích zariadení

D Oblasť: Ochrana prírody a krajiny

 • D/1 - Zakladanie prvkov ÚSES na základe schválenej dokumentácie ÚSES
 • D/2 - Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov
 • D/3 - Realizácia schválených programov starostlivosti
 • D/4 - Realizácia opatrení v ochranných pásmach chránených území
 • D/5 - Realizácia opatrení na dosiahnutie alebo udržiavanie priaznivého stavu chránených druhov a biotopov

E Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia

F Oblasť: Prieskum, výskum a vývoj zameraný na zisťovanie a zlepšenie stavu životného prostredia

Adresa:
Recyklačný fond
Bukurešťská 4
813 26 Bratislava
Tel.: 02/57783 + klapka 
URL: www.envirofond.sk

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika