RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov.

Financovanie projektov zohráva dôležitú úlohu vo finančnom svetovom vývoji. Myslí sa pod ním metóda financovania, v ktorej investor primárne hľadí na výnosy tvorené jednotlivými projektmi jednak splácaním pôžičky a jednak bezpečnosťou jej vystavenia. Projektoví finančníci sa môžu stretnúť so sociálnymi a environmentálnymi témami, ktoré sú jednak komplexné, a kladú tiež veľké nároky hlavne pokiaľ ide o projekty objavujúce sa na trhu. Rovníkové princípy finančných inštitúcií (EPFI) prijali tieto Princípy za účelom ubezpečenia sa, že projekty, ktoré financujeme sa vyvíjajú spôsobom, ktorý je sociálne zodpovedný a reflektuje čestné praktiky environmentálneho manažmentu. Takýmto konaním by sa malo, tam kde je to možné, predísť negatívnym vplyvom na projektom zasiahnuté ekosystémy a komunity. Pokiaľ sú tieto vplyvy nevyhnutné, mali by byť redukované, zmiernené a/alebo náležito kompenzované. Veríme, že osvojenie si a dodržiavanie týchto Princípov ponúka cez vypožičiavateľovo jednanie s lokálne zainteresovanými komunitami významné výhody nám, naším vypožičiavateľom a lokálnym účastníkom. "Pripúšťame preto, že naša rola finančníkov nám poskytuje príležitosti k podporovaniu zodpovedného environmentálneho správcovstva a sociálne zodpovedný rozvoj. EPFI uváži občasnú opravu týchto Princípov založenú na implementácii skúseností a za účelom reflexie odpozorovanej a vynárajúcej sa prebiehajúcej z úspešnej praxe. Tieto princípy majú v úmysle slúžiť ako spoločný základ a rámec pre začlenenie každou EPFI do jej vlastných sociálnych a environmentálnych stratégií, metód a štandardov súvisiacich s ich aktivitami vo financovaní projektov. Neposkytneme pôžičky projektom, v ktorých vypožičiavateľ nebude schopný vyhovieť našej vlastnej sociálnej a environmentálnej politike a metódam zahrnutím v Rovníkových princípoch."(Zdroj: Equator principles)

Cieľ

Princípy sa vzťahujú na všetky novofinancované projekty, ktorých celkové projektové investičné náklady predstavujú 10 a viac miliónov amerických dolárov. Navyše, keďže sa Princípy nehodlajú vzťahovať spätne, zahrnieme ich do všetkých financovaní projektov, do ktorých spadá zväčšenie alebo zmodernizovanie existujúceho zariadenia, kde môžu vďaka priestorovým alebo rozmerovým zmenám nastať významné environmentálne a/alebo sociálne vplyvy, významná prírodná zmena alebo zmena stupňa existujúceho vplyvu. Princípy sa tiež rozširujú na aktivity poradenstva v oblasti financovania projektov. V týchto prípadoch sa EPFI zaväzuje uvedomiť klienta o obsahu, programe a výhodách zahrnutia Princípov do očakávaného projektu, a požadovať od klienta, oznamovanie svojich zámerov EPFI, aby sa riadil požiadavkami Princípov keď bude následne hľadať financovanie.

Formulácia princípov

EPFI bude poskytovať pôžičku len projektom zhodujúcim sa s nasledujúcimi Princípmi 1-9:

1. Princíp: posudok a zatriedenie

Pri predložení projektu na financovanie bude EPFI ako súčasť svojho interného environmentálneho a sociálneho posudku ako aj náležitej opatrnosti, daný projekt kategorizovať podľa veľkosti možných vplyvov a rizík v zhode s environmentálnou a sociálnou sieťou kritérií Medzinárodnej finančnej spoločnosti (IFC). (Ukážka I )

2. Princíp: Sociálne a environmentálne hodnotenie

Pre každý projekt posúdený ako spadajúci buď do Kategórie A alebo Kategórie B platí, že je vypožičiavateľ zaradený do procesu sociálneho a environmentálneho hodnotenia (ďalej len „hodnotenie“) o popísaní relevantných sociálnych a environmentálnych vplyvov a rizík navrhovaného projektu, odpovedajúcemu spokojnosti EPFI (ktoré môže, ak je to náležité obsahovať ilustratívny zoznam tém, ktoré sa nachádzajú v Ukážke II ).

3. Princíp: Príslušné sociálne a environmentálne štandardy

Projekty umiestené do krajín, ktoré nepatria do OECD a do krajín OECD, ktoré nie sú označené ako vysokopríjmové, ako ich definuje Databáza rozvojových indikátorov Svetovej banky, bude hodnotenie odkazovať na príslušné Výkonné štandardy IFC (Ukážka III ) a na príslušné špecifické smernice EHS pre priemysel („EHS smernice“) (Ukážka IV ). Hodnotenie bude zakladať na vyhoveniu EPFI, s ktorým bude projekt v súlade alebo obháji svoj odklon od neho, na náležitých výkonných štandardoch a smerniciach EHS.

Regule, povolenia a proces verejného pripomienkovania vo vysokopríjmových krajinách OECD, ako sú definované Databázou rozvojových indikátorov Svetovej banky, sú väčšinou na rovnakej úrovni alebo prevyšujú Výkonné štandardy (ukážka III ) a Smernice EHS. Preto, aby sa vyhlo duplikácii a zefektívnil sa proces posudzovania projektov EPFI, bude úspešné dokončenie procesu Hodnotenia (alebo jeho ekvivalentu) pod vplyvom a v súlade s miestnym a štátnym právom vo vysokopríjmových krajinách OECD priznané ako prijateľná náhrada za Výkonné štandardy IFC, Smernice EHS a ďalších požiadaviek spresnených v nižšie uvedených Princípoch 4,5 a 6. Podobne aj v týchto projektoch však EPFI zachováva kategorizáciu a posudky podľa princípov 1 a 2. P

roces hodnotenia by mal v obidvoch prípadoch vykazovať súlad so súvisiacimi zákonmi, reguláciami a povoleniami hostiteľskej krajiny, prislúchajúcich do sociálnych a environmentálnych záležitostí.

4. Princíp: Akčný plán a riadiaci systém

Pre všetky projekty kategórie A a B, umiestnené do krajín nepatriacich do OECD a pre tie krajiny OECD, ktoré nie sú označené ako vysokopríjmové, ako ich definuje Databáza rozvojových indikátorov Svetovej banky platí, že vypožičiavateľ má pripravený akčný plán, ktorý obsahuje relevantné zistenia a čerpá z hodnotenia. Akčný plán bude popisovať a zoraďovať podľa dôležitosti procesy potrebné na zavedenie zmierňovacích opatrení, nápravných opatrení a monitorovacích opatrení potrebných na poradenie si s vplyvmi a rizikami identifikovanými v hodnotení. Vypožičiavatelia budú stavať na, zachovávať alebo zakladať systém sociálneho a environmentálneho manažmentu, popisujúci riadenie týchto vplyvov, rizík a nápravných akcií, ktoré by mali byť v zhode s príslušnými sociálnymi a environmentálnymi zákonmi a reguláciami hosťujúcej krajiny, ako aj s požiadavkami príslušných výkonných štandardov a smerníc EHS, ako je to definované v akčnom pláne. Od projektov umiestnených vo vysokopríjmových krajinách OECD môže EPFI požadovať vytvorenie akčného plánu založenom na opodstatnených povoleniach regulačných požiadaviek a definovanom zákonom hosťujúcej krajiny.

5. Princíp: Konzultácia a zverejnenie

Pre všetky projekty kategórie A a, ak je to náležité aj kategórie B, v krajinách nepatriacich do OECD a krajinách OECD ktoré nie sú označené ako vysokopríjmové, ako ich definuje Databáza rozvojových indikátorov Svetovej banky platí, že vláda, vypožičiavateľ alebo nezávislý expert bude konzultovať s projektom zasiahnutou komunitou štruktúrovaným a kultúrne vhodným spôsobom. V projektoch s výrazným negatívnym vplyvom na postihnuté komunity zabezpečí proces slobodnú, prednostnú a oznámenú konzultáciu, a umožní komunitám oznámenú spoluúčasť ako prostriedok na zistenie, či projekt adekvátne zahŕňa aj záujmy postihnutej komunity. Aby sa vyššie spomenutý dialóg uskutočnil, sprístupní vypožičiavateľ v rozumnom minimálnom období, v náležitom lokálnom jazyku a kultúrne vhodným spôsobom hodnotiacu dokumentáciu a akčný plán, alebo ich netechnické zhrnutie. Vypožičiavateľ uváži a zdokumentuje proces a výsledky konzultácie vrátane dohodnutých postupov vyplývajúcich z konzultácie. V prípade projektov s negatívnym environmentálnym alebo sociálnym vplyvom by sa malo poskytnutie zverejniť v skorých fázach hodnotiaceho procesu a hocikedy pred začatím realizácie projektu či v jeho prebiehajúcich základoch.

6. Princíp: Mechanizmus sťažností

Pre všetky projekty kategórie A a, ak je to náležité aj kategórie B, v krajinách nepatriacich do OECD a krajinách OECD ktoré nie sú označené ako vysokopríjmové, ako ich definuje Databáza rozvojových indikátorov Svetovej banky zavedie vypožičiavateľ kvôli zaručeniu, že konzultácie, zverejnenia a zapojenia sa komunity pokračujú aj v procese výstavby a činnosti projektu, mechanizmus sťažností podľa miery rizík a negatívnych vplyvov projektu, ktorý bude súčasťou systému riadenia. To umožní vypožičiavateľovi prijať a napomáhať uzneseniu záujmov a sťažností ohľadom sociálnej a environmentálnej činnosti projektu, ktoré vyvstane medzi jednotlivcami alebo skupinami v projektom postihnutých komunitách. Vypožičiavateľ postihnuté komunity informuje o mechanizme behom procesu jednania s komunitou a zabezpečí, že mechanizmus bude adresovať záujmy okamžite a transparentne, kultúrne vhodným spôsobom a bude ľahko prístupný všetkým vrstvám postihnutých komunít.

7. Princíp: Nezávislý posudok

Pre projekty kategórie A a, ak je to náležité, aj kategórie B platí, že nezávislý sociálny alebo environmentálny expert posúdi dokumentáciu hodnotenia, akčného plánu a procesu konzultácie aby napomáhal povinnej starostlivosti EPFI a zhodnotil zhodu s Rovníkovými princípmi.

8. Princíp: Záväzky

Dôležitou silnou stránkou Princípov je začlenenie záväzkov do povolenia. Pre projekty kategórie A a B sa vypožičiavateľ vo finančnej dokumentácii zaviaže:
a) konať v zhode s patričnými sociálnymi a environmentálnymi zákonmi, reguláciami a povoleniami hosťujúcej krajiny vo všetkých závažných ohľadoch materiálovej stránky;
b) konať v zhode s akčným plánom (kde je aplikovateľný) počas výstavby a činnosti projektu vo všetkých závažných ohľadoch;
c) pripravovať pravidelné správy v štruktúre odsúhlasenej EPFI (početnosť týchto správ je úmerná závažnosti vplyvov alebo ako to ukladá zákon, nie však menšia ako každý rok), pripravená vnútropodnikovým zamestnancom alebo nezávislým expertom, ktorý i) dokladá súlad s akčným plánom (kde je aplikovateľný) a ii) zabezpečí vyjadrenie súladu s príslušnými miestnymi, štátnymi a hostiteľskými zákonmi, reguláciami a povoleniami krajín; a
d) vyradiť tam, kde je to vhodné a patričné, z prevádzky zariadenia v súlade s odsúhlaseným vyraďovacím plánom.

Tam, kde sa vypožičiavateľ nezhoduje so sociálnymi a environmentálnymi záväzkami, bude EPFI pracovať na tom, aby ich vypožičiavateľ vrátil do súladu s prijateľným stupňom, a ak vypožičiavateľ v znovu vybudovaní súladu neuspeje v rozmedzí tolerančného obdobia, EPFI si vyhradzuje právo na uplatnenie nápravy tak, ako uzná za vhodné.

9. Princíp: Nezávislé pozorovanie a správa

Pre zabezpečenie dohliadania a pozorovania počas životnosti pôžičky bude EPFI od všetkých projektov kategórie A a, ak je to náležité, pre projekty kategórie B vyžadovať zamestnanie nezávislého sociálneho a/alebo environmentálneho experta, alebo najatie kvalifikovaných a skúsených externých expertov na potvrdenie vypožičiavateľových monitorovacích informácií, ktoré by mali byť poskytnuté EPFI.

10. Princíp: Správa EPFI

Každé EPFI, ktoré si osvojuje Rovníkové princípy, sa zaväzuje minimálne raz za rok zverejniť správu o skúsenostiach a procesoch začleňovania Rovníkových princípov, berúc do úvahy zváženie dôverných informácií.

Zrieknutie sa práva

Osvojené EPFI chápu tieto Princípy ako štandardy finančného priemyslu pre rozvoj individuálnych interných sociálnych a environmentálnych politík, procedúr a praktík. Ako v prípade interných politík nevytvárajú tieto Princípy žiadne práva alebo záväzky voči osobe, verejnosti, alebo súkromnému majetku. Inštitúcie si osvojujú tieto Princípy dobrovoľne a nezávisle, bez podpory a závislosti na IFC alebo Svetovej banky.

Ukážka I: Kategorizácia projektov EPFI používa ako časť svojho posudku očakávaných sociálnych a environmentálnych vplyvov projektu systém sociálnej a environmentálnej kategorizácie, založený na sieti environmentálnych a sociálnych kritérií IFC na odzrkadlenie veľkosti vplyvov chápaných ako výsledok hodnotenia.

Tieto kategórie sú:

  • kategória A – Projekty s možnými výraznými negatívnymi sociálnymi a environmentálnymi vplyvmi, ktoré sú rozmanité, nezvratné a nezmerné;
  • kategória B – Projekty s možnými limitovanými negatívnymi sociálnymi alebo environmentálnymi vplyvmi, ktorých početnosť nie je veľká, všeobecne platí, že sú polohovo špecifické, do veľkej miery zmeniteľné a ľahko a
  • kategória C – Projekty s minimálnymi alebo žiadnymi sociálnymi alebo environmentálnymi vplyvmi.

Ukážka II: Ilustračný zoznam možných sociálnych a environmentálnych tém, ktoré môžu byť zahrnuté v dokumentácii sociálneho a environmentálneho hodnotenia

Podľa typu zamerania projektu bude dokumentácia zahŕňať, tam kde je to vhodné, nasledujúce témy:

a) hodnotenie základných sociálnych a environmentálnych podmienok
b) zváženie zrealizovateľných environmentálne a sociálne vhodných alternatív
c) požiadavky spadajúce pod zákony a regulácie hosťujúcej krajiny a pod aplikovateľné medzinárodné dohody a zmluvy
d) ochrana ľudských práv a zdravia komunity, ochranu a bezpečnosť (vrátane rizík, vplyvov a manažmentu zamestnaneckej bezpečnosti v priebehu projektu)
e) ochrana kultúrneho vlastníctva a dedičstva
f) ochrana a zachovanie biodiverzity, vrátane ohrozených druhov a citlivých ekosystémov v prírodnej, zmenenej alebo kritickej lokalite, ako aj identifikácia zákonom chránených oblastí
g) udržateľný manažment a používanie obnoviteľných zdrojov (vrátane udržateľného manažmentu zdrojov cez vhodné nezávislé certifikovacie systémy)
h) využívanie a manažment nebezpečných látok
i) hodnotenie a manažment väčších rizík
j) pracovné témy (vrátane 4 kľúčových pracovných štandardov) a pracovný poriadok a zdravie
k) ochrana pred ohňom a bezpečnosť života
l) sociálno-ekonomické vplyvy m) zabratie pôdy a nedobrovoľné presťahovanie
n) vplyvy na zasiahnuté komunity a znevýhodnené alebo zraniteľné skupiny
o) vplyvy na miestnych ľudí a ich jedinečné kultúrne systémy a hodnoty
p) súhrnné vplyvy existujúcich projektov, navrhnutých projektov a predpokladaných budúcich projektov
q) konzultácia a účasť ovplyvnenej strany v návrhoch, posudkoch a realizácii projektu
r) účinná produkcia, rozvoz a spotreba energie
s) prevencia pred znečistením a minimalizácia odpadov, regulácia znečistenia (tekutý odpad a emisie vo vzduchu), ako aj manažment pevného a chemického odpadu

Poznámka: vyššie uvedený zoznam je len na ilustratívne účely. Proces sociálneho a environmentálneho hodnotenia každého projektu sa môže a nemusí stotožňovať so všetkými vyššie uvedenými témami, alebo byť podstatným pre každý projekt.

Ukážka III: Výkonné štandardy IFC pre sociálnu a environmentálnu udržateľnosť

Ku 30.4. 2006 bol platný nasledujúci zoznam výkonných štandardov IFC:

Výkonný štandard 1: sociálne & environmentálne hodnotenie & systém riadenia
Výkonný štandard 2: pracovné a prevádzkové podmienky
Výkonný štandard 3: prevencia a zníženie znečistenia
Výkonný štandard 4: zdravie, bezpečnosť a ochrana komunity
Výkonný štandard 5: zabranie pôdy a nedobrovoľné presídlenie
Výkonný štandard 6: Zachovanie biodiverzity a manažment udržateľných prírodných zdrojov
Výkonný štandard 7: miestni ľudia
Výkonný štandard 8: Kultúrne bohatstvo

Poznámka: IFC vyvinulo súbor Poradenských poznámok, ktoré sprevádzajú každý výkonný štandard. Aj keď Poradenské poznámky nie sú formálne adoptované, môže ich EPFI alebo vypožičiavateľ použiť ako užitočnú referenciu, keď bude vyhľadávať ďalšie rady alebo interpretácie výkonných štandardov. Výkonné štandardy, poradenské poznámky a smernice priemyselného sektoru EHS sú nájdené na www.ifc.org/enviro

Ukážka IV: Environmentálne, zdravotné a bezpečnostné smernice, špecifické pre priemysel („EHS smernice“) EPFI bude používať vhodné environmentálne, zdravotné a bezpečnostné smernice používané IFC, ktoré sú platné momentálne a môžu sa z času na čas pozmeniť.

Zdroj: Equator principles

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika