RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Ochrana prírody a krajiny

 • Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z.z. a zákona č. 24/2006 Z.z.
  Poznámka: Pozri redakčné oznámenie v čiastke 48/2003 Z. z. .
 • Zákon č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z.
  Poznámka: Článok I a II. bol zrušený zákonom č. 15/2005 Z. z.
 • Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 110/2005 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády SR č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry.
 • Nariadenie vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. # Nariadenie vlády SSR č. 24/1988 Zb. o Národnom parku Malá Fatra v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. # Nariadenie vlády SR č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku v znení nariadenia vlády SR č. 335/2004 Z.z. # Nariadenie vlády SR č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny.
 • Nariadenie vlády SR č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina.
 • Nariadenie vlády SR č. 101/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras # Nariadenie vlády Nariadenie vlády SR č. 140/2002 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Veľká Fatra. # Nariadenie vlády SR č. 58/2003 Z. z., ktorých sa vyhlasuje Tatranský národný park
 • Nariadenie vlády SR č. 438/2005 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzovanie bežného obhospodarovania pozemku a o spôsobe výpočtu náhrady
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 124/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 68/1984 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Kysuce v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 58/1985 Zb., ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Ponitrie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. o o chránenej krajinnej oblasti Záhorie v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 14/1989 Zb. o chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách v znení zákona NR SR č. 287/1994 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 293/1996 Z.z., ktorou sa uverejňuje zoznam chránených areálov a prírodných pamiatok a vyhlasujú sa národné prírodné pamiatky v Slovenskej republike.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 81/1998 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy # Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1999 Z.z., ktorou sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 213/2000 Z.z. o chránených nerastoch a chránených skamenelinách a o ich spoločenskom ohodnocovaní.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 138/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 292/2001 Z.z., ktorou sa vyhlasujú národné prírodné pamiatky.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 431/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Poľana # Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 433/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 530/2001 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č. 492/2006 Z.z. P
  Poznámka: Redakčné oznámenie o oprave chýb uverejnené v čiastke č. 49/2003.
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 396/2003 Z.z. o Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 420/2003 Z. z., ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 122/2004 Z.z. o chránenej krajinnej oblasti Latorica
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 319/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú zóny Pieninského národného parku
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 173/2005 Z. z. , ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Horná Orava
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 216/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malé Karpaty
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 377/2005 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Lehnice
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 234/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Sysľovské polia
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 593/2006 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dolné Považie
 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 396/1990 Zb. o uzavretí Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vodného vtáctva (Ramsarský dohovor).
 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 159/1991 Zb. o uzavretí Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 34/1996 Z.z. o uzavretí Dohovoru o biologickej diverzite.
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 91/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonský dohovor).
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 93/1998 Z.z. o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor).
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 268/2002 Z. z. o prijatí Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva
 • Oznámenie Ministerstva životného prostredia SR č. 450/2004 Z.z. o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 82/2004 Z.z. o prijatí Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej diverzite
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 515/2005 Z.z. o uzavretí Európskeho dohovoru o krajine
 • Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 572/1992 Zb. o uzavretí Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES).
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika