RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

banner

Inštitúcie

Základným prvkom inštitucionálnych nástrojov sú štátne inštitúcie, ktoré majú veľký význam pri tvorbe koncepcií, realizácii a kontrole stanovených cieľov v ochrane životného prostredia. Vrcholovým orgánom je štátnej výkonnej moci je vláda, ktorá okrem iného vytvára rámec pre štátnu environmntnálnu politiku. Ústrednými orgánmi verejnej správy sú ministerstvá, ktoré spracovávajú základné koncepcie svojich politík.

Skupiny nástrojov

Na implementáciu environmentálnej politiky môžu vlády a organizácie využívať tri široké skupiny nástrojov:

  1. Normatívne (právne, administratívne) nástroje EP, resp. príkazovo – kontrolné nástroje
    Táto skupina zahŕňa nástroje, ako sú štandardy kvality prostredia, emisné štandardy, technologické štandardy, štandardy výrobkov, právo životného prostredia a iné. Možno ich charakterizovať ako inštitucionálne opatrenia, ktoré sledujú priame ovplyvňovanie environmentálneho správania.

  2. Ekonomické alebo trhovo – orientované nástroje
    Na rozdiel od normatívnych nástrojov, ktoré na subjekty vytvárajú priamy administratívny tlak, ekonomické nástroje znečisťovateľov stimulujú v smere prijímania opatrení na zníženie zaťaženia ŽP. Zaraďujeme sem napríklad obchdovanie s emiiami alebo ekologickú daňovú reformu.

  3. Voľné nástroje environmentálnej politiky
    Presvedčovacie a iné nástroje, ktoré sa uplatňujú s cieľom integrovať ekologické vedomie a zodpovednosť do rozhodovacích procesov riadiacich orgánov. Táto skupina zahŕňa verejnú účasť, informačné stratégie, dobrovoľné dohody, environmentálnu výchovu, atď.
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika