RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Najvyhľadávanejšie frázy

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company

Mapa stránok

Hľadanie výrazu prioritné oblasti eú
Celkovo nájdených 100 záznamov. Hľadanie prioritné oblasti eú pomocou

Zobrazujem 61 - 90 z 100

61. Iniciatíva UNEP Climate Neutral Network

Climate Neutral Network UNEP Climate Neutral Network je iniciatívou Environmentálneho programu Organizácie spojených národov (UNEP), ktorá má za cieľ podnietiť svetovú odozvu na globálne ot

62. Využitie servicizing v praxi

Tomra System ASA Na skvelej myšlienke postavila svoju značku aj nórska spoločnosť Tomra Systems ASA a jej recyklačný systém RePlanet®, ktorý zaviedla v Kalifornii. RePlanet je reťazec asi

63. Využitie konceptu z kolísky do kolísky v praxi

Spoločnosť Steelcase, najväčší americký výrobca kancelárskeho nábytku, ako jedna z mnohých firiem už aplikovala koncept z kolísky do kolísky v praxi.  Design Tex Steelcase

64. Iniciatívy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Za účelom minimalizácie rizika a nákladov na vytváranie a implementáciu SZF stratégií sa organizácie prikláňajú k štandardom vytvoreným na základe spolupráce viacerých skupín stakeho

65. Smernice OECD pre nadnárodné organizácie

Svoje pravidlá regulujúce chovanie nadnárodných korporácií vydáva aj OECD. Prvá verzia Smerníc OECD pre nadnárodné organizácie (ďalej „Smernice OECD“) pochádza už z roku 1976. V sú

66. Globálne problémy a podnikanie

Za posledné desaťročia došlo na našej planéte k množstvu zmien. Na prvý pohľad pozitívne správy ako rast počtu obyvateľov, zvyšovanie priemyselnej produkcie alebo zvyšovanie spotreby do

67. Spoločenská zodpovednosť firmy

Základné pojmy spoločenskej zodpovednosti firmy Pojem “corporate social responsibility” je zaužívaný v anglosaskej odbornej literatúre. Slovenské preklady nie sú jednotné. Môžeme sa s

68. ENVIDOM na Slovensku

Iniciatíva výrobcov elektrospotrebičov na Slovensku Envidom je neziskové združenie právnických osôb - výrobcov elektrospotrebičov. Koordinuje a financuje systém zberu a recyklácie odpadu z

69. Responsible Care

Responsible Care je celosvetová iniciatíva chemického priemyslu, ktorej cieľom je neustále zvyšovať starostlivosť o životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pri výrobe a používaní chem

70. Eurofondy

...c  48 600 000 € Celkom 1 800 000 000 €   Určené širokému priemyselnému sektoru sú predovšetkým prioritné osy Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy a Od...

71. Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environ

72. GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative

73. Global Compact

Iniciatíva Global Compact bola oficiálne spustená v júli 2000 na podnet bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annana. K iniciatíve sa doteraz pripojilo vyše 6 200 spoločností a inštitú

74. Environmentálne podnikateľské iniciatívy

Environmentálna podnikateľska iniciatíva (EPI) je forma vzájomnej spolupráce medzi minimálne dvoma a viac podnikmi a organizáciami, ktorých spája spoločný cieľ v oblasti riešenia environm

75. Environmentálne technológie

Environmentálne technológie sú významné z hľadiska niekoľkých aspektov a ich zavádzanie a používanie prináša predovšetkým pozitívny vplyv na životné prostredie, znižovanie znečisť

76. Environmentálne manažérstvo

Manažérstvo predstavuje súbor dobrovoľných nástrojov environmentálnej politiky umožňujúcich zavedenie systémového prístupu do riešenia problémov ochrany starostlivosti o prostredie zvy

77. Environmentálne indikátory

Podnikové environmentálne indikátory (PEI) umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj úsilie neustále ho zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrol

78. Environmentálne riziká a environmentálna bezpečnosť

Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 277

79. Ochrana vôd a ich racionálne využívanie

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004

80. Ochrana prírody a krajiny

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z. , zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z.z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z

81. Vláda SR

Recyklačný fond Recyklačný fond je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinn

82. Možnosti spolupráce

Hľadáte možnosti spolupráce a inšpiráciu pre environmentálne projekty a zamýšľate sa, aké projekty by ste chceli podporiť? Neváhajte a pridajte sa. Ponúkame Vám spôsoby, ako môžete

83. Zdroje financovania

Na financovanie environmentálnych aktivít sa často využívajú okrem interných aj externé zdroje. Za externé zdroje financovania sa považujú všetky zdroje, ktoré do podniku prichádzajú zv

84. Právo životného prostredia

Slovenská republika V tejto sekcii nájdete vybraté právne predpisy usporiadané podľa členenia Ministerstva životného prostredia SR. Aktuálne znenia sa nachádzajú na stránke Ministerstva s

85. Rovníkové princípy

EP predsatvujú meradlo finančného priemyslu na stanovenie, vymedzenie a riadenie sociálneho a environmentálneho rizika vo financovaní projektov. Financovanie projektov zohráva dôležitú úloh

86. Dolphin Safe

Dolphin Safe je medzinárodný štandard, ktorý poskytuje základ pre politiky a praktiky najväčších svetových lovcov, výrobcov a spracovateľov tuniakov. Označenie Dolphin Safe vzniklo ako r

87. Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľ

88. Environmentálne označovanie

Environmentálne označovanie Environmentálne označovanie produktov slúži na stanovenie štandardov kvality produktov a informovanie spotrebiteľa o dosiahnutí istého stupňa tejto kvality. E

89. Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať.

90. Environmentálne manažérske účtovníctvo

Environmentálne manažérske účtovníctvo (EMÚ) sa zameriava na identifikáciu, zber, analyzovanie, hodnotenie a prenos informácií týkajúcich sa environmentálnych nákladov a výnosov ako aj


Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika