RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne manažérske indikátory

Podnikové environmentálne indikátory umožňujú merať environmentálne správanie podniku, sledovať vývoj ich vývoj ako aj úsilie podniku neustále svoj environmentálnych profil zlepšovať. Indikátory môžu byť použité v rámci EMS na skontrolovanie, či podnik dosahuje stanovené ciele. Zároveň môžu byť vhodne použité pri komunikačnej stratégii podniku alebo v rámci vypracovania environmentálnej správy. PEI podávajú užitočné a relevantné informácie o environmentálnom podnikovom správaní a jeho snahe, ho pozitívne ovplyvniť.

Význam

Pomocou environmentálnych indikátorov podnik sleduje v čase, či sa zlepšuje alebo zhoršuje jeho environmentálne správanie ako aj či podnik je alebo nie je v súlade s platnou legislatívou vzťahujúcou sa k činnostiam, ktoré vykonáva. Pomocou indikátorov si môže určiť, v ktorých oblastiach je potrebné vyvinúť väčšie úsilie na prevenciu a ochranu pred znečisťovaním ŽP. Zmena v hodnote indikátora je signálom, ktorý môže znamenať napríklad problém vo výrobnom procese. Informácie o environmentálnom správaní sú významné tak pre riadiacich pracovníkov ako aj zamestnancov a iné zainteresované skupiny. EPI majú význam pre podnik aj pri zostavovaní environmentálnej správy, pomocou ktorej sa podnik môže prezentovať pred rôznymi zainteresovanými skupinami. Zvyšovaním environmentálneho povedomia širokej verejnosti môže podnik komunikovať o ukončených, prebiehajúcich alebo plánovaných aktivitách. Výberom najdôležitejších indikátorov môže podnik vhodným spôsobom informovať všetky zainteresované skupiny, akým spôsobom sa usiluje neustále zlepšovať podnikové environmentálne správanie a zabezpečiť si tak zlepšenie imidžu a povesti značky.

Norma ISO 14 031

Organizácia ISO vypracovala normu ISO 14031 zameranú na hodnotenie environmentálneho správania pomocou podnikových environmentálnych indikátorov (Environmental Performence Evaluation - EPE). Metóda EPE zbiera a analyzuje dáta, podáva informácie vhodné pre benchmarking, ročné podnikové správy (reporting) alebo komunikáciu s rôznymi zainteresovanými stranami.

Oblasti podnikových environmentálnych indikátorov

Norma ISO 14031 umožňuje podnikom vytvoriť si sadu vlastných environmentálnych indikátorov, pomocou ktorých môžu sledovať stanovené dlhodobé a krátkodobé ciele. Environmentálne indikátory možno nájsť v nasledujúcich oblastiach: Prevádzková oblasť pozostáva z podnikových činností, ktoré majú environmentálny aspekt. Medzi tieto aktivity patrí výrobný proces, vykurovanie a osvetľovanie budov, preprava materiálu a výrobkov ako aj prevádzka kancelárskych zariadení. Indikátory používané na meranie environmentálnych aspektov z výrobných činností nazývame prevádzkové environmentálne indikátory (OEI)[1]. Zahŕňajú:
 • Celkové množstvo spotrebovanej energie za rok
 • Tvorbu odpadu za rok
 • Emisie NOx na jednotku výroby
 • Spotrebu vody na jednotku výroby
 • a iné.
Oblasť riadenia pozostáva z plánovania, organizovania rozhodovania a kontrolovania. Manažérske rozhodovanie vzťahujúce sa k životnému prostrediu zahŕňa:
 • koľko peňazí sa vynaloží na environmentálne aktivity
 • koľko zamestnancov sa zúčastní na školení o environmentálnom manažmente, audite a pod.
 • či sa vypracuje a zavedie EMS
 • a iné.
Podnikový manažment má jednoznačný vplyv na environmentálne správanie sa podniku. Indikátory vzťahujúce sa k riadeniu environmentálnych aktivít sa nazývajú manažérske environmentálne indikátory (MEI) [2]. Sú nimi napríklad:
 • počet dosiahnutých environmentálnych cieľov a hodnôt
 • počet zamestnancov, ktorí sa zúčastnili environmentálneho školenia
 • počet dotázaných dodávateľov / odberateľov o ich environmentálnom manažmente a správaní
 • frekvencia kontrol a auditov o výrobnom procese.
Jednou z dôležitých kategórií MEI sú finančné indikátory, ktoré hodnotia účinky environmentálnych aktivít na finančnú situáciu podniku. Majú dvojakú úlohu. Môžu byť použité pre účely kontroly pri monitorovaní nákladov spojených s aktivitami v oblasti životného prostredia a/alebo pri publikovaní environmentálnych správ. Ide o informácie týkajúce sa:
 • nákladov (kapitálové a bežné)na environmentálne aktivity
 • dosiahnutých úspor z recyklácie odpadov a redukcie použitých materiálov
 • ROI z environmentálnych projektov (projekty čistejšej technológie, koncové technológie).
Napriek problémom pri ich vytváraní a interpretovaní, finančné MEI prispievajú k lepšiemu pochopeniu väzieb medzi environmentálnym správaním a finančnou situáciou v podniku. Niektoré indikátory môžu poukázať na problémové oblasti, ktorým treba venovať väčšiu pozornosť.
OEI sa spolu s MEI nazývajú podnikové indikátory environmentálneho správania (EPI)[3]. Ich peňažné ako aj naturálne vyjadrenie možno pomerne presne vyčítať z environmentálneho manažérskeho účtovníctva.
 
Indikátory podmienok životného prostredia (ECI) [4] merajú podmienky, v akom sa nachádza životné prostredie v bezprostrednej blízkosti sledovaného podniku. Zahŕňajú:
 • Koncentráciu kontaminácie vo vzduchu / podpovrchovej a povrchovej vode/pôde/rastlinách/zvieratách
 • Zápach nameraný v špecifickej vzdialenosti od podniku a i.
Zatiaľ, čo OEI určujú environmentálne aspekty podnikových aktivít (napríklad množstvo fosfátov vypúšťaných za jednotku času), ECI merajú vplyvy podnikových aktivít na životné prostredie v okolí podniku (tvorba kyslých dažďov spôsobuje odumieranie lesov). Meranie environmentálnych vplyvov môže byť veľmi nákladné a je veľmi ťažko dokázať podniku jeho konkrétny podiel na znečistení životného prostredia. Väčšina podnikov používa OEI s vedomím, že riadenie environmentálnych aspektov zníži ich environmentálne dopady.

Typy podnikových environmentálnych indikátorov

Poznáme štyri typy indikátorov:
 
Absolútne - emisie CO2 t/rok, vyprodukovaný odpad t/rok, spotreba vody m3/rok. Je dôležité poznať hodnoty na jednotku výroby, aby podnik vedel, či ide o skutočné zlepšenie. Fakt, že napr. emisie sa v roku 2 znížili oproti roku 1, môže byť spôsobené poklesom produkcie a nie lepším environmentálnym správaním.
 
Relatívne - množstvo emisií k celkovému výstupu, spotreba vody na jednotku výroby, množstvo vyprodukovaného odpadu k celkovej spotrebe materiálu a pod.
 
Agregované - vyprodukovaný odpad za rok, celková spotreba energie, vody, plynu, množstvo prejazdených km/rok a pod.
 
Vážené a indexové sa využívajú pri rozlišovaní závažnosti jednotlivých environmentálnych aspektov. Podnik si sám zvolí hodnotiacu škálu. Pri indexových indikátoroch sa hodnota za bežný rok (čitateľ) porovnáva so zvoleným, východzím rokom (menovateľ). Hodnota menšia ako 1 udáva zlepšenie indikátora v porovnaní s východzím obdobím.
 
Environmentálne indikátory by mali byť vybrané tak, aby spĺňali nasledujúce atribúty:
 • zohľadňovali zákony o životnom prostredí, ktorým podnik priamo podlieha,
 • zohľadňovali ciele environmentálnej politiky podniku,
 • pokrývali všetky dôležité environmentálne aspekty,
 • zohľadňovali záujmy zainteresovaných skupín,
 • slúžili pre potreby cieľovej skupiny.
[1] Z angličtiny – Operational Environmental Indicators (OEI)
[2] Z angličtiny – Management Environmental Indicators (MEI)
[3] Z angličtiny – Environmental Performance Indicators (EPI)
[4] Z angličtiny – Environmental Condition Indicators (ECI)
 
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika