RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodné združenie členov pozostávajúce z rozličných skupín zastupujúcich environmentálne, ekonomické a sociálne záujmy, vlastníkov a užívateľov lesov, spracovateľov dreva, obchodníkov s drevom a drevnými produktmi, organizácie pôvodných obyvateľov, certifikačné firmy a iné organizácie z celého sveta. FSC poskytuje pre ľudí s rôznymi záujmami a zameraním fórum na diskusie, úvahy, analýzy a riešenia na problémy súvisiace s obhospodarovaním lesov. FSC vytvorila systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.

Organizácia FSC

FSC má osobitú štruktúru zostavenú na princípoch súčinnosti, demokracie a rovnosti. FSC má nasledujúce tri úrovne rozhodovania: Valné zhromaždenie členov FSC (The General Assembly of FSC Members) je najvyšším rozhodovacím orgánom FSC vytvoreným z troch členských komôr: environmentálna, sociálna a ekonomická. Účelom tejto štruktúry komôr je zabezpečiť rovnováhu pri hlasovaní medzi rôznymi záujmovými skupinami bez toho, aby sa uplatňoval limit počtu členov. Rada riaditeľov (The Board of Directors) zodpovedá valnému zhromaždeniu členom FSC. Je tvorená deviatimi jednotlivcami, ktorí sú volení z každej z komôr na trojročné funkčné obdobie. Výkonný riaditeľ (The Executive Director), s podporou profesionálneho tímu každodenne riadi činnosť FSC. Riaditeľstvo je v Bonne (Nemecko). Záujmové komory: Ekonomickú komoru (Economic Chamber) tvoria subjekty s ekonomickými záujmami v oblasti lesníctva a lesných produktov. Sú to napríklad vlastníci a užívatelia lesov, spracovatelia dreva a nedrevných produktov, obchodníci, konzultačné spoločnosti, certifikačné organizácie. Environmentálna komora (Environmental Chamber) je určená pre neziskové mimovládne organizácie a jednotlivcov zaoberajúcich sa ochranou životného prostredia a biodiverzity a podporujú environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov. Sociálna komora (Social Chamber) je určená pre organizácie a hnutia obyvateľov a jednotlivcov, ktorí sú aktívni pri podporovaní environmentálne vhodného, sociálne prínosného a ekonomicky životaschopného obhospodarovania lesov.
späť

Štruktúra FSC

FSC má decentralizovanú sieť národných iniciatív a regionálnych zastúpení v 34 krajinách sveta. Národné iniciatívy Národné iniciatívy sú základom globálnej siete FSC. Národnou iniciatívou može byť kontaktná osoba, pracovná skupina alebo trvalé národné zastúpenie. Národné iniciatívy poskytujú informácie, podporu a služby pre organizácie a jednotlivcov, ktorí sa zaujímajú o FSC v danej krajine. Jednou s ich základných úloh je tiež podpora a tvorba národných štandardov FSC. Regionálne zastúpenia FSC má vo svete štyri regionálne zastúpenia a to v Afrike, Ázii, Európe a Latinskej Amerike. Zastúpenia fungujú ako servisné strediská pre národné iniciatívy (poskytujú informácie, organizujú školenia a pod.). Regionálne zastúpenia majú na starosti tiež podporu FSC v krajinách, kde zatiaľ neexistujú národné iniciatívy. Národné iniciatívy v Číne, Kanade, Rusku a USA sa považujú tiež za regionálne zastúpenia vzhľadom na veľkú geografickú rozlohu týchto krajín. Medzinárodné centrum FSC Medzinárodné centrum FSC je situované v Bonne, v Nemecku. Centrum je strategickým riadiacim orgánom siete FSC. Centrum koordinuje činnosť regionálnych zastúpení tak, aby sa zabezpečilo zhodné uplatňovanie praktík FSC vo svete. Kontakty na jednotlivé národné iniciatívy, regionálne zastúpenia a medzinárodné centrum FSC nájdete tu.
späť

Činnosti FSC

Tvorba štandardov

 • Tvorba a udržiavanie súboru princípov a kritérií zodpovedného obhospodárovania lesov
 • Podpora tvorby národných interpretácií FSC princípov a kritérií (národných štandardov)

Akreditácia

 • Akreditácia certifikačných organizácií vykonávajúcich certifikáciu obhospodárovania lesov a spotrebiteľského reťazca
 • Akreditácia národných iniciatív FSC
 • Akreditácia národných štandardov FSC

Označovanie produktov z lesa

 • Tvorba systému sledovania produktov z certifikovaných lesov (certifikácia spotrebiteľského reťazca)
 • Tvorba a povoľovanie používania loga FSC
späť

Princípy a kritériá

Princíp 1: Dodržiavanie právnych noriem a princípov FSC

Hospodárenie v lese musí rešpektovať všetky právne normy platné v danej krajine ako aj medzinárodné dohovory a zmluvy, ktorých je daná krajina signatárom a musí byť v súlade s princípmi a kritériami FSC.

Princíp 2: Vlastnícke a užívateľské práva a povinnosti

Dlhodobé právo vlastníctva a užívania pozemkov a lesných zdrojov musí byť jasne definované, dokumentované a právne ustanovené.

Princíp 3: Práva pôvodného obyvateľstva

Musí byť uznané a rešpektované zákonné a zvykové právo pôvodného obyvateľstva vlastniť, užívať a spravovať svoju pôdu, územia a zdroje.

Princíp 4: Vzťahy k miestnemu obyvateľstvu a práva pracovníkov

Lesnícke činnosti musia udržiavať alebo zlepšovať dlhodobú sociálnu a ekonomickú prosperitu lesných pracovníkov a miestnych spoločenstiev.

Princíp 5: Úžitky z lesa

Činnosti lesného hospodárstva musia podporovať účinné využívanie rôznych lesných produktov a funkcií lesa pre zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti a širokého rozsahu environmentálnych a sociálnych úžitkov.

Princíp 6: Vplyv na životné prostredie

Obhospodarovanie lesov musí zachovávať biologickú rozmanitosť a jej pridružené hodnoty, vodné zdroje, pôdu a jedinečné a citlivé ekosystémy a krajinné prvky, a tým udržiavať ekologické funkcie a integritu lesa.

Princíp 7: Hospodársky plán

Hospodársky plán – primeraný rozsahu a intenzite činností – musí byť vypracovaný v písomnej forme, dodržiavaný a aktuálny. Dlhodobé ciele hospodárenia a prostriedky ich dosahovania musia byť jasne stanovené.

Princíp 8: Monitorovanie a hodnotenie

Monitorovanie musí byť vykonávané – primerane rozsahu a intenzite lesného hospodárenia – za účelom hodnotenia stavu lesa, výnosnosti lesných produktov, spracovateľského reťazca, hospodárskych opatrení a ich sociálnych a environmentálnych dopadov.

Princíp 9: Zachovanie lesov s vysokou ochranárskou hodnotou

Hospodárske činnosti v lesoch s vysokou ochranárskou hodnotou musia zachovávať alebo zlepšovať charakteristické znaky, ktorými sa tieto lesy vyznačujú. Rozhodnutia, ktoré sa vzťahujú na lesy s vysokou ochranárskou hodnotou musia byť vždy zvažované na základe princípu preventívnej opatrnosti.

Princíp 10: Plantáže

Plantáže musia byť plánované a obhospodarované v súlade s Princípmi a kritériami 1 – 9, a Princípom 10 a jeho kritériami. Hoci plantáže môžu poskytovať súbor sociálnych a ekonomických prínosov a môžu prispievať k uspokojovaniu svetového dopytu po lesných produktoch, mali by však byť len doplnkovou súčasťou hospodárenia v prirodzených lesoch, mali by znižovať tlak na ich využívanie a podporovať ich obnovu a ochranu.
späť

Certifikácia podľa princípov FSC

Na národnej úrovni vykonáva certifikáciu a kontrolu nezávislá organizácia schválená medzinárodnou organizáciou FSC, ktorá má za cieľ šíriť princípy udržateľného manažmentu lesa a aplikovať ich do miestnych podmienok danej krajiny. V prípade vytvorenia národných princípov, národná organizácia by musela požiadať medzinárodnú organizáciu FSC o schválenie princípov, ktoré však musia rešpektovať všeobecne stanovené princípy certifikácie FSC. V takomto prípade môže surovinová drevná hmota alebo výrobky z dreva používať označenie „FSC – certifikovaný les“. V praxi to znamená, že les je obhospodarovaný podľa princípov FSC a certifikovaný akreditovanou organizáciou schválenou medzinárodnou organizáciou FSC. Podobne je možné sa stretnúť s produktmi označenými ako „FSC – certifikovaný produkt“, čo je vlastne drevený výrobok, ktorý pochádza z lesa certifikovaného v systéme FSC, a ktorý bol vyrobený s menšími dopadmi na životnom prostredí. Táto komplexnosť siete ziskových ako aj neziskových organizácií zapojených do certifikačného systému FSC vytvára konkurenciu medzi certifikačnými organizáciami, ktoré si môžu svojvoľne stanovovať cenu za inšpekciu a kontrolu dodržiavania princípov FSC. Medzi prvými štyrmi certifikačnými organizáciami boli dve súkromné firmy: Scientific Sertification Systems z USA, a celosvetovo pôsobiaca spoločnosť Societé Générale de Surveillance, známa pod skratkou SGS Group. Ďalšie dve organizácie mali neziskový charakter: the Rainforest Alliance SmartWood Program pôsobiaca v USA a Soil Association Woodmark Program pôsobiaca vo Veľkej Británii. Všetky štyri organizácie ponúkali služby v oblasti poradenstva ako aj certifikácie, ich ponuky si často konkurovali, čo tlačilo ceny certifikácie na minimum. V roku 2006 existovalo na svete 17 akreditačných organizácií, vrátane takých krajín ako Rusko, Kanada, Mexiko, a Juhoafrická republika, pričom ďalších 7 organizácií sa uchádzalo o akreditáciu. V roku 2008 už bolo registrovaných 34 organizácií v rôznych krajinách sveta. Vďaka „outsourcingu“ certifikácie a monitorovania si mohla medzinárodná organizácia FSC udržať pomerne malý personál, ktorý si svoju kredibilitu udržiava vďaka výskumných a poradenským aktivitám, čo dopomohlo pretransformovať organizáciu na skutočnú globálne rešpektovanú firmu. Tim Synnott na stránke organizácie FSC ponúka vývoj certifikačného systému od jeho vzniku až po súčasnosť. Zároveň píše, že FSC už nemá víziu, ktorú sledovala pri jej vzniku v roku 1993, ani projekty, ktoré implementovala v roku 1997, ale víziu medzinárodne pôsobiaceho podniku s dôležitými záväzkami. Úspech organizácie FSC je práve v tom, že od začiatku svoje existencie bola schopná udržať si vysokú kredibilitu vďaka profesionálnemu prístupu a poskytovaniu skutočných riešení pre všetkých svojich členov s rôznymi záujmami.
späť

Logo FSC

Logo FSC umožňuje spotrebiteľom identifikovať produkty vyrobené z dreva, ktoré pochádza z dobre a zodpovedne obhospodarovaných lesov.
späť

FSC Slovensko

Občianske združenie FSC Slovensko je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky.

Cieľom činnosti združenia je združovať občanov za účelom:

 • podporovať a propagovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov,
 • propagovať a presadzovať ochranu biodiverzity a lesov,
 • propagovať a presadzovať environmentálne a sociálne zodpovedné a trvaloudržateľné obhospodarovanie lesov,
 • propagovať a presadzovať environmentálne a sociálne zodpovedné prístupy pri nákupe, spracovaní a predaji dreva a drevných produktov,
 • propagovať a podporovať uplatňovanie certifikačnej schémy FSC,
 • propagovať využívania dreva, ako obnoviteľnej suroviny.

Súčasne s uvedenými cieľmi je združenie oprávnené:

 • vykonávať informačnú a vzdelávaciu činnosť (organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, konferencie, školenia, exkurzie, vzdelávacie programy, informačné kampane a pod.) v súlade s cieľmi združenia,
 • vykonávať poradenskú a konzultačnú činnosť v súlade s cieľmi združenia,
 • spracovávať štúdie, vyhľadávať a zhromažďovať informácie, vykonávať výskum a realizovať projekty v súlade s cieľmi združenia,
 • zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi,
 • spolupracovať s ostatnými organizáciami a inštitúciami, vstupovať do medzinárodných organizačných štruktúr a podieľať sa na projektoch, v súlade s cieľmi združenia,
 • vytvárať priestor na diskusiu a partnerstvá medzi vlastníkmi a užívateľmi lesov, mimovládnymi organizáciami, drevospracujúcimi podnikmi, predajcami, štátnou správou, štátnymi organizáciami, vedeckými inštitúciami, samosprávou, občanmi a ostatnými zainteresovanými subjektmi za účelom riešenia problémov a dosahovania cieľov združenia,
 • v súlade s podmienkami Forest Stewardship Council A.C. (FSC) koordinovať vypracovanie, testovanie, harmonizáciu a úpravy národných štandardov pre certifikáciu lesov podľa schémy FSC,
 • monitorovať certifikačné aktivity podľa schémy FSC na území Slovenska.
späť
 
Zdroje: CONROY, M.E. Branted! How the "Certification revolution" Is Transforming Global Corporations. 2006.
 
Zaujímavé linky:
Forest Stewardship Council

FSC ČR
Forest World

World Wildlife Fund (WWF)
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika