RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

GRI metodika

Najvýznamnejšie medzinárodné štandardy pre správy o spoločenskej zodpovednosti sú „Sustainability Reporting Guidelines“ vytvorené medzinárodnou organizáciou Global Reporting Initiative (GRI). Tieto štandardy používa 77% organizácií, ktoré vydávajú správy o spoločenskej zodpovednosti z G250 a 69% zo skupiny N100 [1].

GRI vydala prvé smernice v roku 2000. V súčasnosti je platná tretia verzia (G3 Guidelines) z roku 2006. Smernice reportovania trvalo udržateľného rozvoja G3 sa skladajú z princípov, návodu a štandardov pre zverejňovanie informácií.

Smernice poskytujú rámec obsahu informácii, ktoré by mala organizácia v správe o spoločenskej zodpovednosti uvádzať. GRI doporučuje v správe uviesť základné informácie o organizácii, zasadenie konceptu spoločenskej zodpovednosti firmy (SZF) do celkovej stratégie organizácie, popis stakeholderov, výkon organizácie pomocou indikátorov a postup tvorby správy. Významným prínosom smerníc je zoznam kvantitatívnych a kvalitatívnych indikátorov výkonnosti, pomocou ktorých organizácia popíše svoju výkonnosť v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Každá organizácia si môže zvoliť, ktoré indikátory (pre veľké nadnárodné organizácie by to mali byť spravidla všetky) sú pre ňu významné a relevantné a ktoré použije pri tvorbe správy.

Princípy tvorby správy o spoločenskej zodpovednosti  firmy

Smernice G3 definujú desať základných princípov, ktoré napomáhajú organizácii urobiť rozhodnutia týkajúce sa určenia obsahu a rozsahu správy. Prvé štyri princípy napomáhajú pri voľbe tém spracovaných v správe, ostatných šesť je zameraných na zvyšovanie kvality správy.

Číslo 

Princípy 

 Definícia princípu 

 1Relevantnosť informácií
Informácie v správe by mali obsahovať témy a indikátory, ktoré zobrazujú významné vplyvy organizácie v ekonomickej, environmentálnej a sociálnej oblasti, alebo ktoré by významne ovplyvnili hodnotenie a rozhodnutia zainteresovaných subjektov.  
 2Spolupráca so zainteresovanými subjektmi 
Reportujúca organizácia musí identifikovať svoje zainteresované subjekty a vysvetliť v správe ako reagovala na ich primerané očakávania a záujmy.  
 3 Kontext udržateľnosti rozvoja
Správa by mala prezentovať výkonnosť organizácie v širokom kontexte udržateľnosti rozvoja. Koncept trvalo udržateľného rozvoja je často jasne vyjadrený v environmentálnej oblasti v zmysle globálnych limitov na využívanie zdrojov a úrovní znečisťovania. Avšak môže byť relevantný aj vzhľadom na sociálne a ekonomické ciele, ako napríklad národné alebo medzinárodné socioekonomické ciele a ciele udržateľného rozvoja.  
 4 ÚplnosťDôležité témy, indikátory a definície rozsahu správy by mali byť dostatočné na to, aby zobrazovali významné ekonomické, environmentálne a sociálne vplyvy a umožnili zainteresovaným subjektom overiť výkonnosť reportujúcej organizácie v reportovanom období.
 5 VyváženosťSpráva má odrážať pozitívne a negatívne aspekty výkonnosti organizácie, aby umožnila logické vyhodnotenie celkovej výkonnosti.  
 6 PorovnateľnosťVýsledky a informácie by mali byť dôsledne vybrané, spracované a reportované. Reportované informácie by mali byť prezentované spôsobom, ktorý umožní zainteresovaným subjektom analyzovať zmeny vo výkonnosti organizácie v priebehu času a podporuje analýzy vo vzťahu k iným organizáciám.
 7 PresnosťReportované informácie musia byť dostatočne presné a detailné, aby mohli zainteresované subjekty overiť výkonnosť reportujúcej organizácie.
 8 PravdivosťReportovanie je vykonávané podľa pravidelného rozvrhu a informácie sú dostupné zainteresovaným subjektom načas, aby mohli vykonávať rozhodnutia na základe dostatočných informácií.  
 9 ZrozumiteľnosťInformácie by mali byť dostupné spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a dostupný pre zainteresované subjekty používajúce správu.
 10 Spoľahlivosť
Informácie a procesy použité pri príprave správy by mali byť zbierané, zaznamenané, zostavené, analyzované a zverejnené spôsobom, ktorý môže byť predmetom preskúmania, a ktorý zabezpečuje kvalitu a relevantnosť informácií.

 Zdroj: GRI: Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0, 2006

Indikátory výkonnosti

Smernice G3 poskytujú 79 indikátorov rozdelených do šiestich oblastí a štrnástich tzv. aspektov. Prvá oblasť je ekonomická, druhá environmentálna a zvyšné štyri sa týkajú sociálnej sféry. Indikátory sa delia na hlavné a doplňujúce. Každý indikátor má svoj protokol, ktorý obsahuje jeho význam, podrobný popis a metodológiu spracovania.Definície indikátorov ako aj Smernice GRI sú dostupné tu .

Ekonomické indikátory sa týkajú priameho a nepriameho vplyvu organizácie na ekonomickú situáciu stakeholderov a na úlohy, ktoré by mal ekonomický systém plniť na lokálnej, národnej a globálnej úrovni. Zahrňujú vytvorenie a prerozdelenie hodnoty, na mzdy, benefity pre zamestnancov, investície, dane ale aj prijaté dotácie, platby dodávateľom, podieľanie sa na zamestnanosti a náborový proces.
Environmentálne indikátory sledujú dopady produktov, služieb a samotnej výroby na životné prostredie, biodiverzitu, spotrebu energie, materiálu a vody, množstvo vyprodukovaných skleníkových plynov a iných emisií, odpadový a recyklačný systém a používanie nebezpečných látok.
Sociálne indikátory súvisia s vplyvom organizácie na spoločnosť. Sú rozdelené do štyroch kategórii: pracovné podmienky, ľudské práva, spoločnosť a zodpovednosť za produkty voči zákazníkom. V prípadoch keď sociálne témy nie je možné kvantifikovať, GRI využíva kvalitatívnych indikátorov (popísať stanovisko, vysvetliť riziko,...).
Podľa množstva a povahy zverejnených indikátorov a častí správy tak ako ich definuje GRI je organizácia zaradená do jednej z troch hlavných aplikačných úrovní: A, B alebo C. Keď je správa externe overená, organizácia dostáva k úrovni znamienko +. Treba ale zdôrazniť, že aplikačná úroveň vyjadruje rozsah a kvalitu reportu a nie kvalitu výkonu organizácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Pre väčšiu hodnovernosť organizáciou proklamovanej aplikačnej úrovne je možné požiadať o overenie externým subjektom alebo priamo GRI.
 
Spracoval: Juraj Greško
 
Zdroj:
[1] N100 je skupina firiem vybraná pre výskum vykonávaný KPMG v roku 2008. Do tejto skupiny patrí 100 organizácii s najvyššími tržbami z každej z 22 krajín vybraných do tohto prieskumu.
Viac informácií: Global Reporting Initiative
 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika