RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Global Compact

Iniciatíva Global Compact bola oficiálne spustená v júli 2000 na podnet bývalého generálneho tajomníka OSN Kofi Annana. K iniciatíve sa doteraz pripojilo vyše 6 200 spoločností a inštitúcií zo 120 krajín sveta [1]. Všetky sa snažia do svojich činností zapracovať desať základných princípov, ktoré sa týkajú oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a boja proti korupcii. Každý podnik či inštitúcia, ak chcú zostať členom Global Compact, používať jej logo a zúčastňovať sa na jej podujatiach, musia každoročne napísať správu, ktorá informuje verejnosť o tom, aký pokrok v tejto oblasti dosiahli. Zámerom tejto iniciatívy je zvýšenie ekonomického rozvoja a posilnenie spoločenskej zodpovednosti. Členovia Global Compact v tej-ktorej krajine vytvoria platformu, ktorá by mala slúžiť na výmenu skúseností, názorov a iniciovať spoločné aktivity jej členov. Každá organizácia, ak chce zostať členom GC, používať jej logo a zúčastňovať sa na jej podujatiach, musí každoročne napísať správu, ktorá informuje verejnosť o tom, aký pokrok v tejto oblasti dosiahla. Nástroj pre tento reporting predstavuje Global Reporting Initiative (GRI). Vytvára rámec pre tvorbu správ a poskytuje praktický základ pre ich uverejnenie. Centrom iniciatívy Global Compact je jej Kancelária pri Organizácii spojených národov a šesť agentúr Organizácie spojených národov: Úrad vysokého komisára pre ľudské práva, Environmentálny program Organizácie spojených národov, Medzinárodná organizácia práce, Rozvojový program Organizácie Spojených národov, Organizácia priemyselného rozvoja Organizácie spojených národov a Úrad Organizácie spojených národov pre drogy a zločinnosť.

Zakladajúci členovia slovenskej siete Global Compact

 • ANASOFT APR, s.r.o.
 • Business Leaders Forum Slovakia
 • Dexia banka Slovensko, a.s.
 • Embraco Slovakia s.r.o.
 • Holcim (Slovensko) a.s.
 • Komárňanské tlačiarne spol. s.r.o.
 • Microsoft Slovakia s.r.o.
 • OMV Slovensko, s.r.o
 • SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o.
 • Ekonomická univerzita v Bratislave
 • Whirlpool Slovakia spol. s r.o.
 • Zentiva, a.s.
 • Združenie slovenských spotrebiteľov

Princípy Global Compact

Princípy sú odvodené z nasledujúcich medzinárodne prijatých dokumentov:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Medzinárodná organizácia práce, vyhlásenie o zásadách a základných právach pri práci
 • Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji
 • Dohovor OSN o boji proti korupcii

Global Compact žiada od spoločností prijať, podporiť a integrovať do svojej sféry vplyvu súbor základných hodnôt v oblasti ľudských práv, pracovných noriem, životného prostredia a anti-korupcie:

Ľudské práva
Princíp 1: Firmy by mali podporovať a rešpektovať ochranu medzinárodne dojednaných ľudských práv.
Princíp 2: Firmy by mali zabezpečiť, že sa žiadnym spôsobom nebudú podieľať na ich porušovaní. 

Pracovné normy
Princíp 3: Firmy by mali rešpektovať slobodu združovania a uznať právo kolektívne vyjednávanie.
Princíp 4. Firmy by mali eliminovať akékoľvek formy nútenej práce.
Princíp 5. Firmy nesmú dovoliť využívanie detskej pracovnej sily.
Princíp 6. Firmy by mali eliminovať diskrimináciu v práci.

Životné prostredie
Princíp 7: Firmy by mali podporovať ochranu životného prostredia.
Princíp 8. Firmy by mali podporovať iniciatívy propagujúce zodpovedný prístup k životnému prostrediu.
Princíp 9. Firmy by mali podporovať vývoj a rozširovanie technológií ohľaduplných k životnému prostrediu.

Boj proti korupcii
Princíp 10: Firmy by mali bojovať proti všetkým formám korupcie, vrátane vydierania a úplatkárstva.

Iniciatíva GC sa stala aj predmetom širokej kritiky, hlavne zo strany MVO. Príčinou sú jej veľmi neurčité ciele a skutočnosť, že zahrňuje spoločnosti, ktoré nedodržiavajú všetky stanovené zásady. Účasť na GC pritom od korporácií vyžaduje iba [2]:

 • Poslať list Generálnemu tajomníkovi OSN (vzor na internetových stránkach GC) podpísaný najvyšším vedením firmy. List obsahuje prehlásenie o tom, že podnik podporuje GC, jeho zásady a ich verejné propagovanie. Zahájiť zmeny v obchodných praktikách tak, aby sa princípy GC stali súčasťou podnikovej stratégie, kultúry a každodenných aktivít.
 • Očakáva sa verejná podpora GC a jeho princípov v tlačových správach, príhovoroch a pod..
 • V podnikových výročných správach (alebo iných obdobných dokumentoch, napr. v správach o trvalej udržateľnosti) sa očakáva popis spôsobov, ktorými korporácie podporujú GC a jeho princípy.
Pre nenáročné a nekonkrétne podmienky môžu niektoré korporácie využívať GC iba ako PR nástroj, bez toho aby v praxi niečo zmenili. Niektoré MVO prišli k záveru, že OSN sa touto iniciatívou nadnárodným spoločnostiam vlastne predáva. Po protestoch zo strany MVO bol v roku 2005 vytvorený riadiaci rámec GC. Ide o niekoľko „sankčných opatrení“ (integrity measures) pre prípad zneužitia spojenia organizácie s OSN alebo iniciatívou GC. Sankčné opatrenia môžu byť uplatnené v prípade nepredloženia informácií o praktickej realizácii alebo v prípade obvinenia z opakovaného alebo závažného porušenia pravidiel. Posledný bod je zaujímavý hlavne pre MVO pôsobiace na poli nezákonného alebo neetického správania sa korporácií. Aj napriek tomu, že GC sa neusiluje stať iniciatívou založenou na striktnom dodržiavaní zásad, v záujme ochrany jej povesti a integrity bolo dohodnuté, že bude riešiť „dôveryhodné sťažnosti na opakované alebo závažné porušovanie všeobecných cieľov a zásad Global Compact.“ [3]
 
Ak spoločnosť v rámci procesu preverovania sťažností odmietne komunikovať, bude na internetových stránkach GC označená za „neaktívnu“. Ak pri riešení sťažnosti kancelária GC dospeje k záveru, že nie je žiaduce podporovať ďalej členstvo príslušnej organizácie, má právo ho odstrániť zo zoznamu svojich členov. Aj keď neboli zavedené iné sankcie, môže mať takéto vyradenie negatívny vplyv na dobré meno organizácie.

Zdroje:

[1] OSN Global Compact: Global Compaxt Participation
[2] FRANC, P. – NEZHYBA, J. – HEYDENREICH, C.: Když se bere společenská odpovědnost vážne. Ekologický právní servis, Brno 2006.
[3] Global Compac. Integrity Measures.

Viac informácií na stránke Organizácie spojených národov: UNDP Global Compact a Business Leaders Forum Slovakia

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika