RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne označovanie typu I

Národný program environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov (ďalej len „Národný program) bol vypracovaný na princípoch a zásadách Nariadenia Rady č. 880/92/EEC o schéme environmentálneho označovania výrobkov Európskeho spoločenstva. Národný program vytvára priestor pre zvyšovanie environmentálneho povedomia výrobcov a spotrebiteľov a cielene zabezpečuje znižovanie negatívnych vplyvov produktov na životné prostredie. V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie a v nadväznosti na účinnosť zákona č. 469/2002 Z.z. o environmentálnom označovaní výrobkov sa uskutočnila v roku 2004 revízia Národného programu.

Revidovaný program - Program environmentálneho označovania produktov (ďalej len „Program) vychádza z prijatých stratégií trvalo udržateľného rozvoja a štátnej environmentálnej politiky, ktoré sú premietnuté v Národnom environmentálnom akčnom pláne. Hlavným zámerom revidovaného Programu je zosúladiť a realizovať procesy environmentálneho označovania (environmentálne označovanie typu I.), ktorých výsledkom je udelenie národnej environmentálnej značky „Environmentálne vhodný produktov“ (EVP) a európskej značky „Európsky kvet“ (EK). Udeľovanie environmentálnych značiek je proces založený na overovaní zhody prihlásených produktov so základnými a špecifickými požiadavkami stanovenými na skupiny produktov (Smernice NPEHOV , Výnosy MŽP SR , Oznámenia MŽP SR , Rozhodnutia EC ) nezávislou treťou stranou. Výsledkom procesu, ak prihlásený produkt splní predpísané požiadavky, je udelenie environmentálnej značky.

Zásady Programu

 • dobrovoľnosť
 • prístupnosť každému žiadateľovi o environmentálne označenie národnou a európskou značkou bez ohľadu na štátnu príslušnosť
 • dôveryhodnosť, nezávislosť, zainteresovanosť verejnosti
 • plná zhoda so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami
 • rovnaký prístup k domácim i dovozovým produktom
 • vylúčenie potravín, nápojov a farmaceutických výrobkov

Ciele Programu

 • Podporovať výrobu, používanie a spotrebu environmentálne vhodných produktov v Európskej únii a v Slovenskej republike
 • Minimalizovať priame a nepriame negatívne vplyvy produktov na životné prostredie, zdravie populácie a biodiverzitu rodov, druhov a ekosystémov
 • Zaviesť a začleniť environmentálne kritéria do spoločného systému socio-ekonomických, kvalitatívnych technických, technologických a bezpečnostných kritérií produktov
 • Zvýšiť podiel environmentálne vhodných produktov na trhu a podporovať ich spotrebu
 • Podporovať dynamiku technického a technologického rozvoja, rýchlosť inovácií výrob so zameraním na inovácie environmentálne vhodných technológií
 • Vytvárať podmienky v Slovenskej republike pre vecné, procesné a inštitucionálne zabezpečenie udeľovania environmentálnej značky Európsky kvet, podľa Nariadenia č. 1980/2000 a národnej značky environmentálne vhodný produkt podľa zákona č. 469/2002 Z. z.
 • Poskytovať potenciál na implementovanie zásad a požiadaviek stratégie integrovaného prístupu ku koncepcii produktov v EU deklarovanej v Zelenej knihe /2000/ a v Integrovanej produktovej politike, uvedenej v Oznámení Komisie pre Radu a Európsky parlament (COM)/2003/, prostredníctvom inštitucionálnych väzieb, technických, informačných a marketingovo-propagačných nástrojov Programu
 • Vytvárať základňu ľudských zdrojov schopných spolupracovať pri navrhovaní a hodnotení skupín produktov a osobitných podmienok pre udeľovanie národnej a európskej značky, podporovať tvorbu skúšobných postupov a metód a technické zabezpečenie na skúšanie produktov vo väzbe na hodnotenie ich environmentálnej vhodnosti, podporovať vzdelávanie a informovanie odbornej verejnosti, spotrebiteľov, výrobcov a dovozcov s cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia, environmentálnej a technickej vyspelosti
 • Podporiť zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských produktov na jednotnom trhu EÚ. Vo väzbe na Európsky ekolabelingový program a koordináciu tvorby európskych a národných environmentálnych kritérií smerovať tvorbu národných environmentálnych kritérií vo vzťahu k národným špecifikám v starostlivosti o životné prostredie

Legislatívne zabezpečenie

Rozsah a postupy zabezpečované v rámci Programu a podmienky jeho inštitucionálneho zabezpečenia vyplývajú:

 • Zo zákona č. 469/2002 Z.z. , o environmentálnom označovaní výrobkov, ktorým sa upravujú podmienky a postup pri udeľovaní a používaní environmentálnych značiek - národnej značky „Environmentálne vhodný produkt“ a značky Európskeho spoločenstva „Európsky kvet“ a vyhlášky č. 258/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon. Súvisiace predpisy sú výnosy ministerstva životného prostredia, ktorými sa stanovujú osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky. Nakoľko uznesenie vlády SR č. 97 z roku 1996 je naďalej platné, súvisiacimi predpismi sú aj doteraz platné Smernice NPEHOV.
 • Z Nariadenia (ES) č. 1980/2000 o zrevidovanom systéme udeľovania environmentálnej značky spoločenstva a ostatných priamo súvisiacich predpisov EÚ v súvislosti s úlohami, ktoré pre SR vyplývajú z členstva v EÚ.
Súvisiace predpisy sú rozhodnutia Komisie:
 • pre systémové otázky - pracovné pravidlá konzultačného fóra, úhrady za žiadosť a používanie značky, štandardnú zmluvu obsahujúcu podmienky používania značky spoločenstva
 • pre vecné otázky - pracovný plán ekoznačenia v spoločenstve, environmentálne kritéria pre vybrané skupiny produktov
 • Rozhodnutia EC, ktorými sa ustanovujú environmentálne kritériá pre udelenie európskej environmentálnej značky pre príslušné skupiny produktov

Inštitucionálne zabezpečenie Programu

V rámci inštitucionálneho zabezpečenia Programu environmentálneho označovania produktov zabezpečuje Ministerstvo životného prostredia SR nasledujúce medzinárodné a národné činnosti a aktivity:
 • je ústredným orgánom štátnej správy na úseku environmentálneho označovania produktov
 • je kompetentným orgánom pre proces európskeho environmentálneho označovania
 • zriaďuje Komisiu environmentálneho označovania produktov a menuje jej členov
 • zabezpečuje činnosť sekretariátu Komisie environmentálneho označovania produktov
 • určuje skupiny produktov pre udelenie národnej environmentálnej značky
 • určuje osobitné podmienky na udelenie národnej environmentálnej značky
 • uzatvára zmluvu so žiadateľom, ktorou sa žiadateľ oprávňuje používať národnú a európsku environmentálnu značku
 • poveruje Slovenskú agentúru životného prostredia výkonom určených činností v oblasti environmentálneho označovania
 • zabezpečuje finančné prostriedky pre program environmentálneho označovania produktov

Odbor environmentálnej politiky je v zmysle organizačného poriadku MŽP SR zodpovedný za plnenie Programu environmentálneho označovania produktov. Stratégia rozvoja tohoto Programu spočíva v zabezpečovaní plnenia cieľov Programu, tak ako sú uvedené v bode 2, ďalej v priamej spolupráci s Výborom pre politiku označovania produktov (EUEB) v rámci tvorby politiky EÚ, konkrétne pri tvorbe trojročných programov environmentálneho označovania. V nasledujúcom období bude potrebné koordinovať na domácej úrovni postupy pri udeľovaní domácej značky s postupmi európskeho označovania a organizovať spoluprácu dotknutých strán – výrobcov, predajcov, spotrebiteľov a verejnosti.

Komisia environmentálneho označovania produktov (ďalej len „Komisia“) je kolektívna autorita, pozostáva z členov zastupujúcich zainteresované záujmové skupiny, ktorými sú priemysel, obchod, spotrebiteľské organizácie, organizácie životného prostredia, vysoké školy a výskumné ústavy a to na úrovni orgánov štátnej správy a dobrovoľných mimovládnych organizácií. Členov Komisie menuje minister životného prostredia na základe návrhu príslušných orgánov a organizácií. Komisia sa riadi Organizačným a rokovacím poriadkom. Komisia zabezpečuje nestrannosť a objektívnosť výkonov spojených s realizáciou Programu. Odporúča ministrovi životného prostredia udeliť environmentálnu značku. Zabezpečením čiastkových úloh môže Komisia poveriť účelovo vytvorenú skupinu odborníkov.

Slovenská agentúra životného prostredia Centrum environmentálneho manažérstva Trnava, na úseku environmentálneho označovania produktov na základe poverenia MŽP SR odborne a technicky zabezpečuje činnosti súvisiace s procesom udeľovania národnej environmentálnej značky "Environmentálne vhodný produkt" a európskej environmentálnej značky "Európsky kvet" a tvorbou environmentálnych kritérií.

Realizačné procesy Programu environmentálneho označovania produktov

1. Tvorba osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky EVP:
 • výber skupiny produktov (návrh)
 • schvaľovanie navrhnutej skupiny produktov na MŽP SR
 • zabezpečenie podmienok a zdrojov na vypracovanie Technickej správy na MŽP SR
 • vypracovanie návrhu Technickej správy v SAŽP, alebo externým riešiteľom, ktorého vyberie MŽP SR
 • schvaľovanie návrhu Technickej správy na MŽP SR
 • vypracovanie Návrhu osobitných podmienok na príslušnú skupinu produktov
 • schvaľovanie Návrhu osobitných podmienok na MŽP SR a v rámci verejného pripomienkovania prostredníctvom webovej stránky SAŽP
 • vyhodnotenie a spracovanie pripomienok uplatnených v rámci verejného pripomienkovania do Návrhu osobitných podmienok
 • predloženie Návrhu osobitných podmienok vo forme návrhu Výnosu na MŽP SR a jeho schvaľovanie na MŽP SR
 • vydanie Výnosu MŽP SR
 • vedenie a aktualizácia Registra Smerníc NPEHOV, Registra Výnosov MŽP SR, Registra Oznámení MŽP SR požiadaviek na udeľovanie značky EVP a Registra Rozhodnutí EC kritérií na uďeľovanie značky EK
 • kontrola platnosti Smerníc NPEHOV, Výnosov MŽP SR a Oznámení MŽP SR a posúdenie potreby ich aktualizácie (revízie) aktualizácia Návrhu osobitných podmienok

2. Uďeľovanie environmentálnych značiek „Environmentálne vhodný produkt“ (EVP) a „Európsky kvet“ (EK):

 • komunikácia s potenciálnym žiadateľom
 • posúdenie vhodnosti produktov pre udelenie značky EVP/EK
 • vyžiadanie dokumentácie od žiadateľa
 • evidencia žiadosti o EVP a žiadosti o EK
 • proces overenia zhody s osobitnými podmienkami / kritériami
 • vypracovanie návrhu Správy z overovania požiadaviek / kritérií
 • schvaľovanie návrhu Správy z overovania požiadaviek / kritérií
 • redloženie Správy z overovania požiadaviek / kritérií Komisii environmentálneho označovania produktov
 • schválenie a udelenie značky EVP/EK ministrom životného prostredia
 • podpísanie zmluvy na používanie značky EVP/EK medzi žiadateľom a Ministerstvom životného prostredia SR
 • vydanie a udelenie certifikátu (certifikát vydáva SAŽP)
 • dohľad nad doržiavaním podmienok podľa zmluvy vrátane finančných úhrad
 • vedenie Registra produktov EVP, Registra produktov EK a jeho aktualizácia
 • nahlasovanie produktov, ktorým bola udelená značka EK Európskej komisii, v prípade potreby aj produktov , ktorým bola udelená značka EVP
 • oslovenie držiteľa značky za účelom predĺženia práva používať značku EVP/EK
Zdroj: Slovenská agentúra životného prostredia
 
Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika