RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Bilancia materiálových tokov

Princíp materiálovej bilancie je veľmi jednoduchý a podobný bežnému účtovníctvu. Jedná sa o vyhodnotenie vstupov materiálu, ktoré si vyžaduje daný (výrobný) proces a následných výstupov. Najčastejšie je dôvodom pre výpočet takejto bilancie zodpovedanie otázky, koľko a akých vstupov potrebujeme na vyrobenie želaného výstupu. Materiálové bilancie sú takto vlastne základom výpočtu pre každé podnikanie. Keď máme bilanciu, materiálovú aj energetickú, vieme si spotreby jednotlivých vstupov a produkciu výstupov oceniť a zistiť tak, či sa daný proces vôbec oplatí. Z hľadiska samotného výpočtu je dôležité zadefinovať si takzvané hranice systému. Jedná sa o definovanie toho, pokiaľ bude siahať naša analýza a čo už považujeme za externé prostredie, ktoré do výpočtu nevstupuje. V prípade výrobného podniku môže byť hranicou systému hranica samotného podniku, kde z vonku prichádzajú vstupy, von sa vyvážajú výstupy a zaujíma nás to čo sa deje vo vnútri. Takýto systém si však možno aj rozdeliť a analyzovať jednotlivé podsystémy.

Čo je to energetická bilancia

Energetická bilancia je analogická materiálovej bilancii, pričom tu sa skúmajú jednotlivé energetické vstupy potrebné na dosiahnutie želaného výstupu. Niekedy je výstup v podobe materiálu a energetická bilancia sa obmedzí len na vstupy, ktoré sa ocenia aby sa zistila nákladovosť daného procesu. Niekedy je však výstup samotná energia, alebo je to materiál, ktorý sa meria v energetických jednotkách. Môže sa jednať napríklad o palivo.

Použitie materiálových a energetických bilancií v environmentálnej praxi

Materiálové a energetické bilancie sú dôležité na to, aby človek alebo organizácia poznala ako svojou existenciou alebo produkciou spotrebováva rôzne zdroje a produkuje výrobky a odpady. Pomocou energetickej bilancie je možné zistiť, koľko energie sa spotrebovalo na výrobu daného výrobku. Pri kalkulácii spotreby energie však treba rátať priamu aj nepriamu energiu. Priamou energiou sa rozumie priama spotreba elektriny a palív. Pod nepriamou energiou sa rozumie energia potrebná na vyprodukovanie vstupných materiálov prípadne energia potrebná na produkciu samotných palív. Ako však vidíme, v tomto bode sa materiálová a energetická bilancia stretávajú, pretože vstupný materiál nepriamo spotrebováva energiu a energia sa vyrába z materiálnych vstupov. Tento stret však má za následok, že pri dôslednom výpočte sa dostaneme do istej špirály, keď môžeme napríklad skúmať, koľko sa pred niekoľkými desaťročiami spotrebovalo energie a materiálu na stavbu rafinérie, ktorá nám dnes dodáva motorové palivá. Vzhľadom na to, že takýto výpočet je za normálnych okolností v podstate nerealizovateľný, treba si vhodne nastaviť hranice systému, mimo ktorých našu bilanciu už nebudeme vykonávať. Môžeme si určiť, že za energetický vstup budeme považovať len priame energie, teda elektrinu a pohonné hmoty a zvyšok budeme považovať za materiálny vstup. K priamej energii prípadne môžeme uvažovať aj ľudskú prácu. Avšak pre dôkladnejší výpočet by sme mali ísť ešte o úroveň hlbšie. Samotné aktíva, ktoré organizácia vlastní, ako budovy a stroje, boli vybudované s pomocou materiálnych a energetických vstupov. Ich spotrebu na jednotku produkcie možno rozpočítať podľa dĺžky životnosti a výrobnej kapacity jednotlivých aktív. Pri pohľade na priamy materiál vstupujúci do našej výroby je vhodné započítať energiu na jeho výrobu a dopravu a materiál potrebný na jeho výrobu. Pri takto nastavených hraniciach systému už získavame pomerne dobrý prehľad o tom ako náročná je výroba našich výrobkov, avšak kalkulácia tejto náročnosti už je dosť komplikovaná napriek tomu, že hĺbka našej bilancie je ešte pomerne malá.

Prehľad hraníc systému je znázornený na obrázku 1.

vložiť obrázok

Pokiaľ je množstvo nášho produktu vyjadriteľné v jednotkách energie, ako Joule, kalória, Wh alebo iný ekvivalent množstva energie, tak je veľmi zaujímavé spočítať, koľko priamej energie sa spotrebovalo na výrobu nami dodávanej formy energie. Ak je naša výroba efektívna, tak pri hraniciach systému, ako sme ich uviedli na obrázku 1, by sme mali spotrebovať menšie množstvo priamych energii na výrobu nami dodávanej energie. Rozdiel medzi týmito hodnotami je samozrejme skrytý v materiálových tokoch, ktoré si tiež vyžadujú istú energiu.

Z environmentálneho pohľadu nám materiálová a energetická bilancia pomôže zodpovedať otázku, ako efektívne v našom procese výroby využívame jednotlivé vstupy, čo zároveň odpovedá aj na otázku, aká ekonomická je naša výroba. Vzhľadom k tomu, že organizácie poznajú ekonomickosť svojej výroby, mnohými potrebnými informáciami pre vykonanie materiálovej a energetickej bilancie už organizácie disponujú.

Zdroje:

[1] Salter, A.; Prednáška na Jyvaskyla Univerzity; kurz RE1; 2008

pridať web linky 

 
Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika