RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Ekodizajn

Zlepšenie celkového environmentálneho profilu výrobku začína byť stále častejšie považované za dôležitý dlhodobý aj krátkodobý cieľ v mnohých podnikoch. Čo však v skutočnosti so sebou prináša neustále zlepšovanie environmentálneho správania podniku, výrobkov a služieb? Cieľom nasledujúcej časti je priblížiť proces aplikácie ekodizajnu v nadnárodnej spoločnosti Steelcase Inetrnational Inc, ktorá sa rozhodla postaviť svoju konkurenčnú výhodu na znižovaní environmentálnych vplyvov svojich výrobkov a aktivít. Prípadová štúdia poskytuje stručný návod ako možno postupovať pri zlepšovaní environmentálneho správania výrobku pomocou 12-tich na seba nadväzujúcich krokov, prostredníctvom ktorých je možné systematicky identifikovať jednotlivé environmentálne aspekty a vplyvy produktu počas jeho celého životného cyklu a naštartovať proces neustáleho zlepšovania.

Hlavné príčiny zavádzania ekodizajnu je možné hľadať aspoň v troch oblastiach: Prvou je zvýšené povedomie spotrebiteľov a ich tlak na podniky, aby ich výrobky a služby spĺňali nielen vysoké kvalitatívne štandardy, ale mali aj dobré environmentálne vlastnosti. Druhým motorom je sprísňujúca sa európska legislatíva v oblasti životného prostredia, ktorá sa už dnes týka všetkých slovenských hospodárskych subjektov. Treťou silou je rastúci záujem investorov (predovšetkým zahraničných) investovať do podnikov so zdravou environmentálnou a sociálnou politikou. Svedčia o tom stále rastúce investičné fondy ako je napríklad Dow Jones Sustainability Index.

Ekodizajn

Ekodizajn ako proces vývoja produktu identifikuje kľúčové environmentálne oblasti, ktoré majú počas celého životného cyklu daného produktu dopad na životné prostredie. Skúma a vyhodnocuje všetky aktivity, materiály a látky, ktoré sú spojené so získavaním surovín, výrobou, distribúciou, používaním a konečnou likvidáciou produktu.

Cieľom ekodizajnu je po identifikácii kľúčových environmentálnych oblastí, navrhnúť ako znížiť, alebo úplne eliminovať, jednotlivé negatívne environmentálne vplyvy výrobku. Súčasťou procesu je aj navrhnutie potrebných organizačných zmien a spôsobu ako efektívne komunikovať zlepšený environmentálny profil produktu.

Dvanásť krokov k implementácii ekodizajnu v praxi

Dvanásť krokov k zavedeniu ekodizajnu do podnikových procesov je praxou overený postup, ktorý bol vypracovaný profesorom Wimmerom z Ecodesign Institute na Technickej univerzite vo Viedni. „12 krokov“ poskytuje komplexný návod ako zlepšiť environmentálny profil a správanie sa výrobku a súčasne aj celého podniku. Jednotlivé kroky začínajú stručným popisom výrobku, vrátane jeho environmentálnych vlastností, pokračujú hodnotením významných environmentálnych aspektov, integrovaním požiadaviek jednotlivých záujmových skupín (štátna správa, spotrebitelia, dodávatelia a odberatelia, mimovládne organizácie, investori a i.) a proces vyvrcholí vytvorením vylepšeného, prípadne celkom nového, výrobku s najvyššími štandardmi v oblasti dopadov na životné prostredie.

Tabuľka 1 - Dvanásť krokov pre implementáciu ekodizajnu v praxi

Krok
 Otázky
Príklady úloh
 1 Aký výrobok je nutné pretvoriť, resp. vytvoriť? Urobiť detailný popis výrobku, vrátane environmentálnych parametrov.
 2 Aké sú požiadavky záujmových skupín? Čo sa od výrobku očakáva?   
Vypracovať maticu požiadaviek na environmentálne správanie a kvalitu výrobku.
 3 Aké sú silné a slabé stránky výrobku v porovnaní s konkurenčnými výrobkami? Porovnať environmentálne správania výrobku s konkurenčnými výrobkami.
 4 Ktoré sú významné environmentálne aspekty výrobku počas jeho celého životného  cyklu Aplikovať metódu posudzovania životného cyklu a interpretovať výsledky.
 5 Ako sa dajú skombinovať požiadavky záujmových skupín a významné environmentálne aspekty do stratégie zlepšovania?
Navrhnúť/odvodiť/ ekodizajnové riešenia.
 6 Aké ekodizajnové pravidlá by sa mohli uplatniť? Aplikovať nástoj ECODESIGN PILOT* na určenie konkrétnych úloh.
 7 Aké sú platné právne predpisy v oblasti životného prostredia? Začať s ich implementáciou.
 8 Ako možno modifikovať funkčné vlastnosti výrobku? Pridať nové alebo modifikovať existujúce funkčné vlastnosti výrobku.
 9 Kde prísť na nové nápady pre nové funkcie výrobku?
Uskutočniť sériu kreatívnych pracovných stretnutí.
 10 Ako vygenerovať a vyselektovať najlepšie varianty výrobku?
Zhromažďovať nápady prislúchajúce každej funkcii výrobku podľa novo navrhnutých konceptov výrobku a posúdiť ich podľa vopred zvolených kritérií.
 11 Ako vyzerá nový výrobok?
Pokračovať v náčrtoch až po vytvorenie prototypu, vrátane  testovania.
 12 Ako komunikovať zákazníkom jednotlivé zlepšenia environmentálneho správania výrobku?     
Vytvoriť environmentálne vyhlásenie o výrobku.

* ECODESIGN PILOT – internetová podpora na posudzovanie životného cyklu výrobku a výber možných riešení pre zlepšenie environmentálnych vlastností výrobku http://www.ecodesign.at/index.en.html

Aplikácia ekodizajnu v spoločnosti Steelcase

Spoločnosť Steelcase International Inc. so svojimi dcérskymi podnikmi v Európe a v Severnej Amerike podniká v oblasti výroby kancelárskeho nábytku na globálnych trhoch. Po roku 2000 sa spoločnosť rozhodla vydať cestou integrovania environmentálnych aspektov do vývoja a výskumu svojich výrobkov, čím si chcela zabezpečiť konkurenčnú výhodu a dlhodobú vedúcu pozíciu na príslušných svetových trhoch. K dosiahnutiu výsledkov prispela predovšetkým spolupráca multidisciplinárneho tímu spoločnosti Steelcase International Inc. s Technickou univerzitou vo Viedni, ktorá poskytla skúsenosti a podporný tréningový nástroj ECODESIGN PILOT a s Dánskou technickou univerzitou, ktorá podporila projekt svojimi skúsenosťami v oblasti posudzovania životného cyklu výrobku. Takto vytvorené partnerstvo umožnilo vytvoriť postup pre integráciu komplexných environmentálnych aspektov v rámci celého životného cyklu posudzovaného výrobku a navrhnúť riešenia, ktoré by jednak zlepšili environmentálne vlastnosti výrobku a zároveň výrazne znížili materiálové, výrobné a prevádzkové náklady.

Na podnet vrcholového manažmentu Steelcase International Inc., v úzkej spolupráci s divíziou Steelcase pre vedu a výskum v Európe a v spolupráci so spomínanými univerzitami bol naštartovaný proces neustáleho zlepšovania procesov vo všetkých oddeleniach spoločnosti s konečným cieľom vytvoriť moderný, environmentálne vhodný výrobok. Pre zavedenie ekodizajnu do podmienok spoločnosti bolo potrebné:

  • vytvoriť na mieru šitý podporný nástroj ECODESIGN – FURNITURE - PILOT (EFP),
  • vytvoriť na mieru šitý podporný nástroj tzv. Steelcase Material Selection Tool (MST),
  • vypracovať environmentálne vyhlásenie o výrobku (EVV) podľa normy ISO 14025,
  • zaviesť e-learningový program pre zvýšenie kvalifikácie vývojových inžinierov a pre ostatný zainteresovaný personál.

V prvej fáze bolo potrebné navrhnúť, vytvoriť a zaškoliť výskumných a vývojových inžinierov, ako aj určiť a správne odkomunikovať nové kritériá pre dodávateľov materiálov. Úlohou ECODESIGN – FURNITURE - PILOT (EFP), ktorý je prepojený s ďalším nástrojom na výber najvhodnejších materiálov (Material Selection Tool - MST), je zvýšiť podnikové environmentálne povedomie a zaškoliť pracovníkov tak, aby boli schopní integrovať nové environmentálne požiadavky rôznych záujmových skupín do koncepcie výrobkov. Pre pôvodný výrobok bolo nutné vypracovať počiatočné environmentálne vyhlásenie o výrobku (EVV) týkajúce sa všetkých environmentálnych aspektov a vplyvov, ktoré výrobok má na životné prostredie, prípadne na ľudí.

Úlohou MST bolo poskytnúť jednoducho použiteľné riešenia, ktoré by mohli byť aplikovateľné v krátkom časovom intervale. MST umožnil výskumným a vývojovým inžinierom vybrať environmentálne vhodnejšiu alternatívu zo súboru rôznych materiálov. Materiálová databáza, ktorú MST využíva, obsahuje všetky aspekty a kategórie materiálových dát, ktoré sú relevantné pre vývojových inžinierov spoločnosti Steelcase.

Materiály, ktoré spĺňajú aspoň minimálne požiadavky, sú vyselektované pomocou nástroja MST do zoznamu vhodných materiálov. Konečné rozhodnutie však zostáva na vývojových inžinieroch a ich tíme, ktorí musia väčšinou pridať dodatočné požiadavky rešpektujúce nároky všetkých, alebo vybraných, záujmových skupín.

Tabuľka – Zadávací formulár na výber materiálov – MST

Aspekt
 Kritérium Požiadavka
 Popis
 ŽP  celkový výkon
veľmi dobrý
 výroba materiálov musí byť šetrná k ŽP (nízka energetická náročnosť a žiadna toxicita)
 recyklovateľnosť dobrý
 recyklovateľný materiál
 
 Funkcia  fyz.vlastnosti (1)
 pevnosť  materiál je obzvlášť vhodný na použitie,keď deformácie môžu byť problémové
 fyz.vlastnosti (2)  ohňuvzdorný  materiál má dobre odoláva ohňu
 fyz.vlastnosti (3)  nešpecifikovaný  všetky materiály sú vhodné
 
 Povrch  farba  priehľadný  materiál je priehľadný, stupeň prehľadnosti – pozri detaily materiálov
 vizuálne vlastnosti
 žiadne  všetky materiály je možné použiť
 vlastnosti na dotyk
 pocit tepla
 materiál vytvára pocit tepla
 kvalita a vzhľad
 nešpecifikovaný  všetky materiály je možné použiť
 
 Tvar  tvar komponentov
3-D tvar
 časti sú trojrozmerné

Environmentálna marketingová komunikácia

Marketingová komunikácia zohráva v súčasnej zostrenej konkurencii dôležitú úlohu v činnosti jednotlivých organizácií pri udržiavaní si, resp. upevňovaní pozície na trhu. Marketingová komunikácia je viac, než len stimulácia predaja; je to súbor aktivít, ktoré majú organizácii zabezpečiť zvýšenie predaja ponúkaných produktov a účinne informovať o výhodách výrobkov a služieb, čím uľahčuje samotný akt nákupu (Štarchoň, 2004).

Primárnym dôvodom a motiváciou, prečo sa firmy púšťajú do vývoja environmentálne vhodných výrobkov alebo služieb, je zvýšenie svojho trhového podielu a posilnenie podnikového imidžu. Rovnako tomu bolo aj v prípade spoločnosti Steelcase, kde vylepšený výrobok – kancelárske kreslo Think – mal dopomôcť firme dostať sa na nové trhy – trhy environmentálne uvedomelých spotrebiteľov. K tomu však bolo nutné, aby podnik prispôsobil svoju marketingovú stratégiu, ktorá by jasne komunikovala všetky zlepšené environmentálne vlastnosti výrobku Think.
 
Medzi marketingové nástroje, ktoré sú určené práve na komunikáciu so zákazníkom o environmentálnych aspektoch a vlastnostiach výrobku, možno spomenúť napríklad environmentálne označovanie výrobkov certifikované treťou stranou, vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach podľa normy ISO 14021 (bez certifikácie treťou nezávislou stranou) alebo environmentálne vyhlásenie o výrobku podľa normy ISO 14025.

V prípade spoločnosti Steelcase bolo rozhodnuté, že najefektívnejším komunikačným nástrojom bude environmentálne vyhlásenie o výrobku (EVV) vypracované podľa normy ISO 14025, vrátane informácií o výsledkoch posudzovania životného cyklu výrobku pred a po zavedení ekodizajnu.

Environmentálne vyhlásenie o výrobku Kreslo Think
Popis výrobku
Vyhlásenie o materiáloch obsiahnutých vo výrobku
Posudzovanie životného cyklu a dosiahnuté výsledky
Vyhlásenie o environmentálnom správaní výrobku
Dodatočné environmentálne informácie
Referencie/výskumné laboratóriá, inštitúcie, univerzity
 

Popis výrobku

Vybraný model (model 465 200 MP) pre analýzu je najnakupovanejším kancelárskym kreslom spoločnosti Steelcase. Má vysoké ergonomické vlastnosti a pozostáva z nasledujúcich častí:

1 “Your PowerTM” - mechanizmus na váhy
2 “Your ProfileTM”- sedačkové a chrbtové páky
3 hĺbka sedenia
4 výška sedenia
5 “Your PreferenceTM” – 4 nastaviteľné polohy sedenia
6 opora krížov
7 otáčavé a sklápacie operadlá
8 plastová základňa kresla

Vyhlásenie o  materiáloch použitých vo výrobku

Vylepšený model kresla pozostáva z nasledujúcich materiálov, ktorých celková hmotnosť, vrátane obalových materiálov, je 15,1 kg.

Kov kg
% Plast
 kg
% Iný materiál
 kg %
 hliník  0,692 4,6 PA
5,01 33,2
  lepenka - obal  0,227 1,5
 železo  4,776 31,7
LDPE (obal)  0,318  2,1  špagát  0,024  0,2
 zinkový zliatina
 2,111  14  PET  0,380  2,5  
   POM  0,533  3,5
 PP  0,680  4,5
 PU  0,330  2,2

Posudzovanie životného cyklu a dosiahnuté výsledky

Možné environmentálne aspekty výrobku Think – vrátane ťažby a spracovania materiálov, výroby a dopravy, používania a konečnej likvidácie - boli posudzované začiatkom roka 2004. Dôležité informácie z posudzovania životného cyklu boli zverejnené vo vyhlásení. Z výsledkov vyplynulo, že najvýznamnejšie environmentálne aspekty a vplyvy vznikajú práve vo fáze spracovania materiálov a vo fáze výroby a dopravy. Spoločnosť Steelcase sa zaviazala, že bude neustále znižovať environmentálne aspekty a vplyvy vznikajúce práve v týchto fázach.

Výsledky

Materiály: zníženie materiálovej náročnosti na súčasných 15,1 kg. 41% všetkých použitých materiálov je z recyklovaného materiálu a neobsahuje žiadne toxické látky (PVC, chróm, olovo, ortuť). Penová guma na operadlách neobsahuje CFC a HCFC. Obalový materiál je z recyklovaného papiera a tenkej vrstvy LDPE, taktiež vyrobenej z 30% recyklovaného materiálu. Na papier a ostatný obal sa používa potlač na vodnej báze bez použitia rozpúšťadiel.

Výroba: Pri výrobe vzniká minimálne množstvo odpadov, znížila sa spotreba energie, a tým aj zaťaženie životného prostredia. Z výroby sa eliminoval vznik VOC a v žiadnom procese sa nepoužívajú ťažké kovy. Všetky procesy sú založené na vodnej báze. Pri montáži výrobku sa nepoužívajú žiadne lepidlá.

Doprava: Nakoľko výrobok Think je ľahší oproti pôvodnému a ľahko sa poskladá aj do málo objemnej škatule, jeho preprava je menej náročná na energiu a priestor. Počet prepravovaných kusov na jeden kamión sa zvýšil, čo umožnilo znížiť počet ciest od výrobcu k zákazníkovi. S ohľadom na znižovanie potreby neustálej prepravy hotových výrobkov k zákazníkovi, kreslá Think sú vyrábané vo viacerých dcérskych závodoch v Európe, Severnej Amerike a Ázii.

Použitie: S cieľom maximalizovať fázu používania výrobku, sedadlo a chrbtové operadlo, operadlá na ruky a hlavu, ako aj oblasť podporujúca kríže sú ľahko vymeniteľné a jednotlivé časti môžu byť pridané alebo ubraté. Údržba výrobku je opísaná v návode na používanie.

Koniec doby životnosti: Kreslo Think môže byť rozložené v priebehu 5 minút jednoduchým spôsobom za pomoci bežného ručného náradia. Think je z 99% recyklovateľný. Jednotlivé časti vážiace aspoň 50g sú označené a vhodné na recykláciu.

Spoločnosť Steelcase uzatvorila s každým veľkoodberateľom zmluvu o spätnom odkúpení výrobku Think, čím si zabezpečila návratnosť všetkých materiálov na ich ďalšie spracovanie (recykláciu, znovu použitie všetkých alebo niektorých častí výrobku, apod.).

Dodatočné environmentálne informácie

Koncom 2004 spĺňal vylepšený výrobok Think kritériá stanovené francúzskou environmentálnou značkou NF - ENVIRONNEMENT a bol certifikovaný treťou stranou Centre Technique du Bois et de l'Ameublement. Nový model výrobku získal aj certifikát GREENGUARD Indoor Air QualityTM , platný v Severnej Amerike.

Referencie

Dodatočné informácie o projektovom tíme a inštitúciách podieľajúcich sa na projekte zavádzania ekodizajnu do spoločnosti Steelcase sú uvedené v záverečnej časti environmentálneho vyhlásenia.

Kontinuálne vzdelávanie a zlepšovanie

Projekt ekodizajnu je nutné vnímať ako dlhodobý a neustále sledovaný cieľ. Aj z tohto dôvodu je zrejmé, že integrácia environmentálneho myslenia a senzibilizácia všetkých zamestnancov spoločnosti je dlhodobým procesom, ktorý treba plánovať, realizovať a kontrolovať. Spoločnosť Steelcase zvolila cestu neustáleho zvyšovania environmentálnej kvalifikácie všetkých svojich zamestnancov formou e-learningového programu špeciálne prispôsobeného pre potreby spoločnosti a pravidelnými školeniami za podpory kvalifikovaných externých odborníkov.

V počiatočnej fáze si spoločnosť Steelcase zvolila tri základné lekcie zamerané predovšetkým na pochopenie procesu neustáleho zlepšovania a na získanie prvých návrhov na zlepšenie výrobkov spoločnosti Steelcase. Každá lekcia obsahuje teoretickú časť zameranú na zvyšovanie environmentálnych vedomostí (napr. posudzovanie životného cyklu) a časť, kde si užívateľ môže teoretické vedomosti otestovať priamo na príkladoch.

K trom základným lekciám si školiaci pracovníci mohli zvoliť individuálny tréningový program podľa ich vlastných potrieb.

Záver

Táto stručná prípadová štúdia priniesla zhrnutie o tom, ako je možné postupovať a aplikovať ekodizajn do podnikovej praxe. Projekt ekodizajnu je nutné vnímať ako dlhodobý cieľ. Aj z tohto dôvodu je zrejmé, že integrácia environmentálneho myslenia a senzibilizácia všetkých zamestnancov spoločnosti je nepretržitým procesom, ktorý treba plánovať, realizovať, udržiavať a kontrolovať. Spoločnosť Steelcase International Inc. je reálnym príkladom toho, ako je možné znižovať environmentálne zaťaženie vznikajúce v každej fáze životného cyklu výrobku. Integrácia environmentálneho myslenia do procesov všetkých oddelení spoločnosti Steelcase, predovšetkým však do výskumu a vývoja, či už do existujúcich alebo nových výrobkov, je nevyhnutným predpokladom k úspechu. Naštartovanie filozofie neustáleho zlepšovania podnikových procesov, počnúc od marketingu cez dizajn, nákup a logistiku, manažment ľudských zdrojov, až po výrobu a predaj, podporilo rozvoj environmentálneho myslenia, ktorého cieľom je, aby sa spoločnosť Steelcase stala zodpovednou firmou, rešpektujúcou hodnoty modernej spoločnosti na čisté životné prostredie a zvyšujúcu sa kvalitu životu.

Pripravili: Helena Proková Mališová a Viktor Prímus v spolupráci s Wolfgangom Wimmerom z Ecodesign Company

Zdroj:

WIMMER, W., ZUST, R., ECODESIGN PILOT, Product Investigation Learning and Optimazation Tool for Sustainable Product Development. Alliance for Global Sustainabilitz Series, Vol. 3, Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, Boston, London: 2003 (ISBN 1-4020-0965-8)
STN ISO/TR 14025:2000 - Environmentálne značky a vyhlásenia. Environmentálne vyhlásenia typu III.
WIMMER, W., BEY, N., MALSH, A.: An Integrated Aporach for Introducing Ecodesign Into and Industrial Company – from Customer Demands to an Environmnetal Product Declaration. Prístupné na: http://www.ecodesign-company.com/documents/ECODESIGN_Steelcase.pdf
ECODESIGN PILOT: http://www.ecodesign.at/pilot/ONLINE/ENGLISH/

Video 

Pozrite si kreslený film o ekodizajne elektronických výrobkov : The Story of Electronics  od Annie Leonard

 

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika