RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Ekodizajn v marketingovej komunikácii

Environmentálna marketingivá komunikácia (EMK) siaha ďalej ako len k znižovaniu množstva spotrebovaného alebo výberom recyklovaného papiera. EMK sa dotýka celej škály nástrojov marketingového komunikačného mixu – reklamy, osobného predaja, podpory predaja, vzťahov s verejnosťou (public relations – PR), priameho marketingu ai., pričom pri návrhu a realizácii každého nástroja EMK berie do úvahy okrem vytvorenia účinnej správy aj to, ako môže firma minimalizovať negatívne dôsledky na životnom prostredí z marketingových komunikačných aktivít.

Podobne ako je možné uvažovať o environmentálnych vlastnostiach v celom životnom cykle produktu, tak aj v kontexte marketingovej komunikácie – kde produkt predstavuje reklama, osobný predaj, podpora predaja, PR, priamy marketing a iné nástroje – môžeme tento produkt posudzovať z hľadiska jeho vplyvov na životné prostredie.

Environmentálna správa, aby bola účinná, musí zrozumiteľným spôsobom poskytovať relevantné informácie o environmentálnych zlepšeniach produktu alebo environmentálnom podnikovom správaní s cieľom zvýšiť si trhový podiel a zlepšiť si imidž značky a podniku.

Hybné sily „ekologizácie“ sú dnes predovšetkým trojakého charakteru:

 • Environmentálne vlastnosti produktov sa čoraz viac stávajú strategickou výhodou podniku.
 • Podniky a iné organizácie (napríklad vládny sektor v Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Škandinávii, Francúzsku) vyžadujú stále viac informácií o environmentálnych vplyvoch produktov a podnikového environmentálneho správania pre lepšie a efektívnejšie rozhodovanie sa.
 • Spôsob, akým sú tieto informácie komunikované interným aj externým zainteresovaným stranám, ovplyvňuje úspešnosť uzatvorenia kontraktu.

Zodpovednosť v kontexte ekokomunikácie znamená, že subjekt, ktorý koncept navrhuje a realizuje sa okrem splnenia požiadaviek zákazníka snaží:

 • Pochopiť, aké dôsledky majú jednotlivé návrhy na oblasť životného prostredia a ľudí, ktorí sú, či už priamo zainteresovaní na realizácii kampane, alebo sú ňou nepriamo ovplyvnení, napríklad emisiami CO2 a inými ťažkými kovmi vypúšťanými tou ktorou tlačiarňou.
 • Byť schopný identifikovať, merať a vyhodnotiť negatívne environmentálne vplyvy.
 • Vedieť sa rozhodnúť pre taký návrh, ktorý bude spĺňať požiadavky zákazníka a zároveň minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie a spoločnosť.

Odporúčania pri realizácii pritnových komunikačných materiálov

1. Environmentálne aspekty a vplyvy je potrebné brať do úvahy pri návrhu a realizácii dizajnu, vrátane výberu materiálov pre tlač.

Dizajn pre životné prostredie a manažérske princípy životného cyklu výrobku sú najvýznamnejším a najzákladnejším manažérskym nástrojom pri dizajne a špecifikácii požiadaviek klienta na marketingové materiály. Proces posudzovania životného cyklu výrobku (LCA) je vhodné metodicky použiť aj pri dizajne, špecifikácii, výrobe a obstarávaní širokej škály produktov a procesov súvisiacich s tlačou a obalmi.

Je dôležité, aby dizajnéri dokázali identifikovať a vytvárať partnerstvá s kompetentnými a zodpovednými dodávateľmi, ktorí spoločne zdieľajú záväzok ísť nad rámec zákona environmentálnych povinností a mohli zhodnotiť a minimalizovať negatívne environmentálne vplyvy z rôznych grafických návrhov a alternatívnych riešení.

2. Princípy environmentálne zodpovedného printového dizajnu.

Papier

 • Používať recyklovaný papier a papier neobsahujúci chlór
 • Používať obálky vyrobené len z papiera (bez priehľadných okienok na adresu), aby mohli byť obálky recyklované
 • Umiestniť kontajnery na recykláciu papiera
 • Znížiť internú spotrebu papiera
 • Kopírovať len čo je nevyhnutné, snažte sa zabezpečiť rotáciu dokumentov
 • Nastaviť všetky Vaše kancelárske zariadenia, aby automaticky tlačili ekonomicky a obojstranne
 • Používať použitý papier na poznámky
 • Znížiť množstvo emailových správ vytlačených „na jedno prečítanie“
 • Premyslieť si jednotlivé funkčné a komunikačné prvky s cieľom použiť menej materiálov, a teda aj menej energie
 • Zvážiť, ako by bolo možné uzatvoriť celý životný cyklus produktu – komunikačných služieb, počnúc od dizajnu komunikačných správ (kampaní), cez výber vhodných – menej ŽP zaťažujúcich materiálov, distribúciu, spotrebu a zneškodnenie alebo recyklovanie použitých materiálov pri komunikácii
 • Vylúčiť propagačné materiály vyrobené z PVC. Nahradiť ich PE alebo PET materiálmi, ktoré sa dajú dobre recyklovať
 • Používať biodegradovateľné (kartónové) obaly a prezentačné materiály s menšími negatívnymi environmentálnymi vplyvmi na životné prostredie, napr. recyklovateľné perá z recyklovaného papiera a odpadového dreva
 • Aplikovať dizajn pre recykláciu a znovu využiť marketingové komunikačné materiály
 • Vyberať obaly s menšími vplyvmi na životné prostredie, s menším objemom a váhou, a tým znižovať požiadavky na ich prepravu a distribúciu
 • Optimalizovať distribučný systém marketingových materiálov
 • Snažiť sa predĺžiť dobu používania prezentačným materiálov

Elektronické zariadenia

 • Nakupovať len energeticky úsporné zariadenia s označením Energy star alebo kategórie A
 • Vypínať monitory vždy keď končíte prácu
 • Vypínať všetky PC aj z elektrických zásuviek, prípadne si nainštalujte rozdvojky s vypínačom. Úspory v nákladoch za energiu je tak možné dosiahnuť jednoduchým odpojením všetkých elektronických kancelárskych zariadení počas noci a víkendov
 • Používať len náplne do tlačiarní, ktoré sa dajú vymieňať, recyklovať a s atramentom, ktorý je šetrnejší k ŽP
 • Využívať služby Canon a lebo Xerox, ktoré ponúkajú koncept servicizing , čiže prenájom kancelárskych zariadení namiesto ich vlastnenia; uvedomte si, že ich nemusíte vlastniť, potrebujete len ich služby (tlač, faxovanie a kopírovanie); takto sa zariadenia vracajú späť k výrobcovi, ktorý ich na konci ich doby životnosti zmodernizuje
 • Kopírka, dve tlačiarne a fax spotrebujú 1,400 kWh energie ročne, ich nahradením jedným multifunkčným zariadením je možné ušetriť až polovicu energie
 • Optimalizovať postupy pri tlači, vrátane eliminovania chybných výtlačkov a iných prezentačných výrobkov, pri ktorých vzniká akýkoľvek odpad.
 • Požadovať od dodávateľov, aby Vám preukázali ich záväzky v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý ide nad rámec zákona (napr. dobrovoľné stanovenie si vyšších ako povinných hodnôt na spotrebu vody, vypúšťanie emisií, toxicity apod.).
 • Uistiť sa, že všetci dodávatelia a subkontraktori v oblasti printových a iných reklamných služieb sú informovaní o Vašej environmentálnej politike

3. Požiadavky pri výbere dodávateľa

 • Požadovať od dodávateľa záväzok v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý ide nad rámec zákona (napr. dobrovoľné stanovenie si vyšších ako povinných hodnôt na spotrebu vody, vypúšťanie emisií, toxicity apod.).
 • Uistiť sa, že všetci dodávatelia a subkontraktori sú informovaní o environmentálnej politike zadávateľa (v tomto prípade spoločnosť SPP, EkoFond, Nadácia SPP) a ovplyvňovať dodávateľov, aby prijali podobné opatrenia a štandardy pre ich vlastných dodávateľov.
 • Presvedčiť sa, či dodávatelia majú manažérov/pracovníkov dohliadajúcich na oblasť životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 • Vyžiadať si environmentálne vyhlásenie o hodnotení životného cyklu výrobku a kroky pre zlepšovanie produktu (produktov), pomocou konkrétnych praktík, programov a postupov.
 • Okrem kritérií v uvedenom zozname, dizajnéri môžu hodnotiť svojich dodávateľov aj na základe iných, nimi stanovenými environmentálnymi kritériami.

Tento zoznam nie je konečným štandardom pre identifikáciu zodpovedného podniku, zadávateľa a realizátora kampane, hoci ukazuje určité aspekty, ktoré by environmentálne zodpovedný podnikateľ mal dodržiavať.

Udržateľnosť v podnikaní je skôr cesta ako konečný cieľ. Nasledujúce odkazy môžu poslúžiť ako prvé začiatočné kroky na tejto ceste smerujúcej k vyššej environmentálnej zodpovednosti v oblasti ekokomunikácie. Akákoľvek je motivácia podniku a ich zamestnancov (dizajnérov nevynímajúc), či už je to morálny princíp, zvyšovanie hospodárnosti podnikateľských činností alebo kombinácia oboch, nasledujúca tabuľka prináša množstvo internetových zdrojov, ktoré poskytujú prvý zdroj nových zaujímavých informácií a vedomostí potrebných pre zodpovedný prístup v oblasti dizajnu a komunikácie.

Zdroje:

AIGA. Environmental Aspects of Print Design. 2004.

Danish Agency for Trade and Industry. Danish Environmental Protection Agency. Ministry of Trade and Industry. Planning and organizing an environmental dialogue. 2001.

LE CLAIR, C. – MINES, CH. – MOORE, C. – SEMMES, SH. Forrester Research, Inc. How to Save Money and Be a Greener Business: Shine a Light on Office Peripheral Management, September 17, 2007.

Americké ministerstvo pre energetiku. Energy Efficiency and Renewable Energy: Appliances and Equipment.

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika