RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálne správy

Podniková environmentálna správa je ročne publikovaný samostatný dokument, ktorý podnik dobrovoľne vydáva za účelom oboznámenia všetkých cieľových skupín o svojom environmentálnom správaní. Táto správa slúži podniku ako základ pre environmentálnu komunikáciu a odráža všetky aktivity, ktoré podnik uskutočňuje v rámci ŽP. K tomu aby podnik mohol vypracovať environmentálnu správu potrebuje mať určené podnikové environmentálne indikátory (PEI), ktoré podniku umožňujú merať environmentálne správanie podniku ako aj snahu podniku neustále sa zlepšovať. PEI slúžia na skontrolovanie, či podnik dosahuje stanovené ciele v jednotlivých oblastiach. Potom čo už si podnik vypracoval systém ako a kde hľadať environmentálne indikátory, zostáva zvoliť vhodnú formu, akou bude dosiahnuté výsledky komunikovať jednotlivým zainteresovaným skupinám. Environmentálna správa demonštruje, že podnik prevzal záväzok riadiť svoje aktivity s ohľadom na ŽP. Vypracovanie environmentálnej správy napomôže podniku zostať v očiach verejnosti a iných cieľových skupín zodpovedný voči životnému prostrediu a spotrebiteľom, ktorí majú stále vyššie nároky na podnik a jeho správanie voči životnému prostrediu. Efektívna a dobre mienená environmentálna komunikácia môže podniku prispieť k upevneniu konkurenčnej pozície tak na domácom ako aj na zahraničnom trhu.

Na rozdiel od EMS zavedeného podľa normy ISO 14 001, schéma EMAS vyžaduje, aby podnik zverejnil environmentálne prehlásenie, ktoré musí byť overené nezávislým akreditovaným overovateľom (akreditovaná certifikačná spoločnosť). Obsah a forma environmentálneho prehlásenia je presne stanovené schémou EMAS.

Krok 1- Cieľ environmentálnej správy

Prvým úvodným krokom, ktorý podnik musí urobiť je, určiť si cieľ, ktorý environmentálnou správou bude sledovať. Táto časť si vyžaduje, aby podnik identifikoval všetky cieľové skupiny, na ktoré sa environmentálna správa zameriava ako aj čo chce dosiahnuť touto správou od jednotlivých cieľových skupín.

Krok 2 – Obsah environmentálnej správy

Vo všeobecnosti sa obsah environmentálnej správy zameriava na 9 hlavných častí:

 • Profil podniku

Environmentálna správa by mala začať víziou a stratégiou podniku vo vzťahu k požiadavkám trvalo udržateľnému rozvoju. Zároveň by mala poskytovať stručný profil podniku (históriu, veľkosť, lokalizáciu, popis jednotlivých aktivít, hlavných výrobných procesov/poskytovaných služieb a pod.)

 • Environmentálna politika

Rámec environmentálnej politiky v sebe zahŕňa dlhodobé ciele, ktoré je podnik zaviazaný splniť. Stručný popis jednotlivých cieľov na ochranu a prevenciu pre znečistením ŽP ako aj aktivít, ktoré slúžia na ich dosiahnutie, tvoria obsah tejto časti.

 • Právne a iné požiadavky

Zhoda s právnymi a inými požiadavkami tvoria minimum, ktoré sa od podniku očakáva. Environmentálna správa by mala uistiť, že podnik plní všetky patričné zákony a požiadavky, ktoré sú naňho kladené. Podnik by mal zverejniť všetky relevantné informácie, vrátane pokút a penále.

 • Vstupy

Všetky vstupné používané materiály, suroviny, spotreba vody a energie spolu s ich vplyvmi na ŽP by mali tvoriť súčasť obsahovej časti environmentálnej správy. Používané nebezpečné a toxické látky by mali byť dostupné a vyjadrené v grafickej a tabuľkovej forme za jednotlivé roky (na porovnanie, či sa ich objem znížil/zvýšil s predchádzajúcim obdobím).

 • Výstupy

Podnik by mal zverejniť množstvo a druh vyprodukovaného odpadu za rok ako aj emisie vypúšťané do ovzdušia. Pokiaľ je to podniku známe, informácie o jednotlivých odpadových tokoch by mali byť rovnako obsahom environmentálnej správy, obzvlášť ak sa jedná o nebezpečný alebo toxický materiál. Ak podnik prevzal iniciatívu využívať odpady na jeho recykláciu alebo výrobu energie môže tieto informácie zahrnúť.

 • Dlhodobé a krátkodobé environmentálne ciele

Všetky ciele stanovené rámcom environmentálnej politiky ako aj konkrétne programy a aktivity, ktoré majú napomôcť k dosiahnutiu týchto cieľov, by mali byť súčasťou správy. V záujme každej cieľovej skupiny bude poznať aké činnosti podnik vykonáva k trvalému zlepšovaniu svojho environmentálneho správania. Súčasne by mal podnik zverejniť časový horizont pre splnenie jednotlivých cieľov.

 • Environmentálne výdavky

K tomu aby podnik jasne demonštroval záväzok k zodpovednému environmentálne orientovanému manažmentu, správa by mala obsahovať, čo najviac environmentálnych indikátorov vzťahujúcich sa k podnikovým výdavkom na ochranu a prevenciu pre znečistením ŽP.

 • Environmentálne záväzky

Environmentálne záväzky budú v centre záujmu najmä potencionálnych investorov alebo úverových inštitúcií. I keď nie všetky environmentálne záväzky môžu byť podniku v čase publikovania správy známe, všetky dostupné ako aj potenciálne záväzky by mal podnik vo svojej správe zverejniť. Zároveň by mal určiť kroky a aktivity, ktorými ich bude riešiť.

 • Dodatočné informácie

Všetky ostatné informácie by mali byť zverejnené podľa toho, čo je pre tú ktorú cieľovú skupinu relevantné. Napríklad, pre zamestnancov podniku to môže byť motivácia - aký konkrétny prínos bude plynúť zo zavedenia environmentálneho manažmentu pre zamestnancov podniku. V centre záujmu finančných inštitúcií bude zmena environmentálneho správania podniku a riziko - ako ovplyvní environmentálny manažment potenciálne riziko vzniku havárií. V pozornosti akcionárov bude výška akcií - ako sa zvýšené environmentálne povedomie a riadenie environmentálnych problémov odrazí na hodnote akcií, a pod.

Krok 3 – Informačné zdroje

Na základe definovaného cieľa environmentálnej správy, musí podnik identifikovať, kde sa v rámci podniku nachádzajú potrebné informácie. Väčšinu informácií možno nájsť v podnikových informačných systémoch (účtovníctvo, výrobné plány, výkazy a pod.) Predchádzajúca časť o podnikových environmentálnych indikátoroch môže poslúžiť ako návod, kde a ako hľadať informácie potrebné pre environmentálnu správu.

Krok 4 – Forma environmentálnej správy

 • Štýl

Na formu a prezentáciu environmentálnych informácií nie sú kladené žiadne konkrétne požiadavky. Avšak prezentovať informácie v zrozumiteľnej forme, môže byť pre podnik výzvou, keďže environmentálna správa sa môže dostať do rúk osobám, ktoré vôbec nemusia byť s technickými pojmami oboznámení.

 • Kvantitatívne informácie

Kvantitatívne informácie môžu byť vyjadrené jednak v absolútnych hodnotách, (emisie CO2 za rok) ako aj v relatívnych (emisie CO2 na jednotku výroby). Hlavným dôvodom prečo by podnik mal uvádzať absolútne aj relatívne hodnoty je, že absolútne hodnoty môžu byť niekedy zavádzajúce. Napríklad, celkové množstvo emisií CO2 môže vzrásť z dôvodov zvýšenej výroby, avšak emisie CO2 na jednotku výroby môžu súčasne poklesnúť.

 • Viyu8lna prezentácia

Pri písaní environmentálnych správ sa najčastejšie využívajú obrázky a grafy – stĺpcový a koláčový . Stĺpcový graf sa používa najmä pri porovnávaní informácií v čase (napr. množstvo emisií CO2 v tonách v priebehu niekoľkých rokov). Koláčový graf slúži najmä na znázornenie rozdelenia nejakého celku na kategórie. Napríklad všetok vyprodukovaný odpad môže byť rozdelený na odpad, ktorý nie je nebezpečný, nebezpečný a recyklovateľný odpad. Využívanie grafov poslúži na ľahšiu komunikáciu s jednotlivými cieľovými skupinami, umožňuje lepšie porozumieť súčasným trendom ako i komplexnosť daného problému.
Grafické znázornenia napomôžu lepšiemu pochopeniu vzájomných vzťahov medzi environmentálnymi problémami, ktoré podnik má. Pri vypracovávaní environmentálnej správy netreba uvádzať príliš veľa informácií. Dôležité je zachytiť podstatné informácie, ktoré sú centrom záujmu jednotlivých cieľových skupín.
Dobré grafické spracovanie informácií môže niekedy nahradiť celý paragraf písaného textu. Environmentálna správa by mala byť vytlačená na recyklovateľnom papieri, ktorý spĺňa ekologické kritéria.

Krok 5 – Štandardizovať postup environmentálnej správy

Vypracovanie environmentálnej správy by sa postupne malo stať takmer rutinnou záležitosťou. Dôležitou a neoddeliteľnou časťou je zber informácií. Efektívne zavedené podnikové informačné systémy slúžia ako hlavný zdroj dát. Vybudovaný systém environmentálneho manažérskeho účtovníctva môže poskytnúť všetky dôležité informácie potrebné k vypracovaniu kvalitnej environmentálnej správy.

Krok 6 – Hodnotenie environmentálnej správy

Keďže nároky kladené na podniky vzhľadom k ochrane ŽP sa neustále stupňujú, aj množstvo poskytovaných informácií sa časom bude meniť. Environmentálne správy by sa mali riadiť jednak právnymi požiadavkami platnými na danom území ako aj požiadavkami rôznych zainteresovaných skupín. Hodnotenie environmentálnej správy umožní podniku monitorovať jej účinnosť a poukáže na možné zlepšenia týkajúce sa obsahu.

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika