RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Environmentálny audit

Environmentálny audit tvorí neoddeliteľnú časť procesu zavádzania a udržiavania environmentálneho manažérskeho systému (ďalej len "EMS"). Hlavným cieľom auditu je zistiť, či EMS je v súlade s požiadavkami ISO 14001 alebo EMAS ako aj či je riadne zavedený a udržiavaný.

Postup vykonávania environmentálneho auditu na úrovni podniku možno rozdeliť do štyroch základných krokov:

1. Inicionovanie auditu

 • Definovať ciele auditu

Prvým krokom po zahájení auditu je definovanie si jeho cieľov. Podľa ISO 19 011 je na klientovi (organizácii zabezpečujúcej audit, sprostredkovateľ auditu), aby vytýčil ciele auditu. Podnikový manažment musí následne nato schváliť tieto ciele. V prípade, že audit je už rutinnou záležitosťou, potom cieľom auditu bude určiť či podnikový EMS (alebo len jeho časť ) je v súlade s požiadavkami EMS (resp. ISO 14001 alebo EMAS), či bol riadne zavedený a udržiavaný. Sú však prípady, kde audit nie je vôbec rutinnou záležitosťou. Predchádzajúce audit môžu odhaliť časté nezhody v jednotlivých oblastiach alebo pri podnikových operáciách a audit tak prispeje k iniciácii opravných opatrení. Pre zachovanie objektívnosti by audit mal byť vykonaný externými audítormi (pre vstupnom audite pri EMAS je to povinnosťou).

 • Vymenovať vedúceho auditu

V tomto kroku podnikový manažment určí osobu, ktorá bude zodpovedať za dôsledné vykonanie auditu. Líder auditu musí byť formálne vymenovaný a môže byť vybraný buď z organizácie zabezpečujúcej environmentálny audit alebo priamo z podniku (environmentálny manažér, niekedy aj manažér zodpovedný za kvalitu). Formálne menovaný audítor je garantom, že audit bol riadne vykonaný, navrhuje ciele a informuje o jednotlivých cieľoch podnikový manažment ešte pred skutočným začatím auditu.

 • Definovať hranice a kritériá auditu

Líder auditu spolu s podnikovým manažmentom musia určiť hranice a kritériá auditu. Audit môže byť vykonaný za celý EMS, alebo po jeho častiach, respektíve operáciách podliehajúcich auditu. Rovnako aj frekvencia kontroly môže byť pri najviac znečisťujúcich procesoch častejšia ako pri menej znečisťujúcich.

 • Preveriť predchádzajúcu dokumentáciu

Vedúci auditu potrebuje skontrolovať záznamy o auditoch vykonaných v minulom období (napríklad rámec environmentálnej politiky podniku, programy, postupy a iné plány), aby vedel určiť či je alebo nie je dostatok informácií o EMS potrebných k vykonaniu auditu. Ak vedúci auditu nemá potrebné informácie, musí o tom upovedomiť podnikový manažment.

 • Vybrať audítorský tím

Potom čo sa rozhodne, že audit bude pokračovať, vedúci auditu môže požiadať o pomoc ďalších audítorov, s ktorými vytvoria jeden audítorský tím. Môžu ho tvoriť externí ako aj interní audítori schopní uskutočniť dôkladný environmentálny audit. Podnikový manažment musí opäť formálne vymenovať všetkých členov tímu.

2. Príprava auditu

 • Pripraviť audítorský plán

Vedúci auditu musí pripraviť plán auditu spolu s podnikovým manažmentom a ostatnými členmi audítorského tímu. Plán musí obsahovať:

 ciele auditu a jeho hranice Dátum a miesto vykonania auditu
 kritériá audituIdentifikácia členov audítorského tímu
 Identifikáciu organizačnej jednotky podliehajúcej auditu Schéma stretnutí s podnikovým manažmentom
 Identifikáciu prvkov auditu s vysokou prioritou Požiadavky týkajúce sa utajovania informácií
 Procedúry auditu Obsah, formát, štruktúra, očakávaný deň ukončenia auditu a distribúcia správ auditu
 Identifikáciu referenčnej dokumentácie Požiadavky o uchovávaní dokumentácie o audite
 Očakávaný čas a trvanie auditu 
 • Vymenovať audítorský tím

Členovia audítorského tímu musia byť riadne vymenovaní. Vedúci auditu spolu s ostatnými členmi audítorského tímu zodpovedajú za špecifické úlohy a aktivity vyplývajúce z EMS.

 • Pripraviť pracovnú dokumentáciu

Vedúci auditu musí vedieť koordinovať prípravné práce a pripraviť pracovnú dokumentáciu, ktorá obsahuje:

 • Formy dokumentácie k zaevidovaniu potrebných informácií a výstupov z auditu
 • Procedúry a kontrolný zoznam pre hodnotenie prvkov EMS
 • Záznamy zo stretnutí

3. Vykonanie auditu

 • Uskutočniť operačnú poradu

Na zahájení auditu sa spraví prehľad hraníc auditu, cieľov, plánov a časovému harmonogramu auditu. Predstavia sa postupy a metódy, ktoré sa budú používať počas celého výkonu auditu EMS. Vytvoria sa presné komunikačné kanály medzi audítorským tímom a manažmentom. Potvrdia sa všetky potrebné zdroje, ktoré budú k dispozícii. Určí sa miesto, dátum a čas záverečného stretnutia. Zdôraznia sa najdôležitejšie časti, na ktoré sa auditu EMS bude zameriavať.

 • Zber údajov

Údaje zozbierané počas auditu majú za úlohu skontrolovať, či EMS v podniku spĺňa kritériá auditu pre EMS. Údaje pochádzajú z rozhovorov, študovania podnikovej dokumentácie a sledovania aktivít a podmienok vyskytujúcich v podniku. Údaje z rozhovorov by mali byť overené a potvrdené informáciami z nezávislých zdrojov, akými sú pozorovania, záznamy a existujúce výsledky meraní. Akýkoľvek nesúlad musí byť dôkladne zaznamenaný.

 • Preštudovať výsledky auditu

Akonáhle má audítorský tím k dispozícii všetky relevantné informácie a dôkazy o nesúlade s požiadavkami ISO 14001 alebo EMAS, musí tím presne určiť čas a miesto, kde sa chyba vyskytuje. Každý nález musí byť preverený osobou zodpovednou za EMS, ktorá zároveň musí priznať príslušný nesúlad a nájsť spôsob ako chybu odstrániť.

 • Uskutočniť záverečnú poradu

Záverečná prezentácia výsledkov auditu musí byť uskutočnená za prítomnosti podnikového manažmentu a všetkých osôb, ktorých sa výsledky týkajú ( líniový manažéri, funkčný manažéri, manažéri divízií, pomocný personál a iní). Audítorský tím sa musí presvedčiť, že všetci prítomní pochopili nedostatky, ktoré audit odhalil a budú sa snažiť nezhody v systéme aj odstrániť. Záverečné rozhodnutia zostávajú na ťarchu vedúceho auditu spolu s podnikovým manažmentom.

4. Vypracovať správu o audite

 • Pripraviť audítorskú správu

Za kompletnosť a presnosť správy auditu je zodpovedný vedúci auditu. Jednotlivé body v audítorskej správe sú určené už vopred v procese plánovania auditu. Prípadné zmeny v obsahu správy musia byť odsúhlasené všetkými členmi audítorského tímu.

Správa môže zahŕňať i nasledovné body:

 • identifikácia organizácie podliehajúcej auditu ako i organizácia zabezpečujúca audit(klient) odsúhlasené hranice auditu, ciele a plán
 • kritériá auditu, referenčná dokumentácia na základe ktorej bol audit vykonaný
 • identifikácia členov audítorského tímu
 • mená osôb, ktoré budú s audítorskou správou oboznámené
 • zhrnutie auditu ako aj prekážky, ktoré sa počas jeho výkonu vyskytli
 • záver auditu - EMS je/nie je plne totožný s kritériami auditu a je/nie je riadne zavedený a udržiavaný
 • podpis vedúceho auditu a dátum vykonania auditu

Distribúcia správy auditu Informácie z auditu môžu a nemusia byť tajné, sú majetkom podniku, ktorý uzatvára zmluvu s klientom (organizáciou vykonávajúcou audit) o výsledkoch auditu. Všetky správy a dokumentácia zostáva v rukách podnikového manažmentu, ktorý sám rozhoduje ako budú ďalej informácie použité.

 • Ukončiť audit

Audit je ukončený v okamihu, kedy všetky aktivity podľa audítorského plánu boli riadne splnené.

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika