RSS ekologika.sk

Ponúkame Vám možnosť dostávať najnovšie informácie cez RSS kanál.


Vložte Váš e-mail:

Ekoknižnica

Virtuálna voda

Virtuálna voda

Viete koľko "virtuálnej vody" spotrebujete počas denného menu?

Vypočítajte si ju!

Ekokancelária

Ekokancelária

Hľadáte tipy na zníženie ekologickej stopy na pracovisku?

Kliknite sem!

Ekogaléria

Ekogaléria

Radi fotíte alebo poznáte zaujímavý príbeh osobnosti, ktorá podniká ekologicky?

Podeľte sa o ne!

Ecodesign Company

Ecodesign Company

Ecodesign Company Partner portálu Ekologika - poskytuje služby v oblasti vývoja a marketingu ekoproduktov

Ecodesign Company
banner

Zásady zodpovedného investovania

Zásady zodpovedného investovania boli vytvorené medzinárodnou skupinou inštitucionálnych investorov a odrážajú rastúcu dôležitosť environmentálnej a sociálnej problematiky vo vzťahu k podnikaniu, ako aj záležitostí týkajúcich sa dobrej správy v oblasti investičnej praxe. Proces vznikol na podnet generálneho tajomníka Organizácie spojených národov v spolupráci s UNEP Finance Initiative a UN Global Compact.

Zásady zodpovedného investovania (ďalej len "Zásady")

“Ako inštitucionálni investori máme povinnosť konať v dlhodobom záujme našich klientov. V pozícii dôverníka veríme, že environmentálne a sociálne otázky, ako aj záležitosti týkajúce sa dobrej správy firmy (ďalej len „ESG“) môžu ovplyvniť výkon investičných portfólií (v rozličnej miere a čase a to naprieč podnikmi, odvetviami, regiónmi, či spoločenskými vrstvami). Takisto uznávame, že uplatnenie týchto Zásad môže investorov lepšie nasmerovať k napĺňaniu širších cieľov spoločnosti. A preto, vychádzajúc z pozície zodpovedných dôverníkov, sa zaväzujeme k nasledujúcemu:

1. V investičných analýzach a rozhodovacích procesoch budeme brať do úvahy aj otázky ESG.

Príklady možných opatrení:

 • Do investičných politík začleniť aj otázky z oblasti ESG.
 • Podporovať rozvoj nástrojov, ukazovateľov merania výkonnosti a analýzy ESG.
 • Posudzovať zručnosti interných investičných manažérov, aby vedeli skúmať aj oblasti týkajúce sa ESG.
 • Požadovať od poskytovateľov investičných služieb (napríklad finanční analytici, poradcovia, makléri, výskumné firmy alebo ratingové spoločnosti), aby aj oni integrovali faktory ESG do rozvoja výskumu a analýz.
 • Podporovať akademické a iné výskumy v tejto oblasti.
 • Podporovať ESG školenia pre investičných profesionálov.

2. Budeme aktívnymi vlastníkmi a otázky ESG začleníme aj do našich politík a postupov súvisiacich s vlastníckymi právami.

Príklady možných opatrení:

 • Vytvoriť a zverejniť aktívnu politiku vlastníckych práv, ktorá bude v súlade so Zásadami.
 • Umožniť využitie hlasovacích práv alebo sledovať dodržiavanie politiky hlasovania (ak sa uskutočňuje externe).
 • Rozvíjať angažovanie sa v otázkach ESG (buď priamo alebo prostredníctvom outsourcingu).
 • Podieľať sa na rozvoji politiky, regulácie a štandardov (ako je napr. podpora a ochrana práv akcionára).
 • Zabezpečiť, aby uznesenia akcionárov brali do úvahy aj otázky ESG. Angažovať sa v aktivitách spoločensky zodpovedných firiem v oblastiach ESG.
 • Participovať na spoločných iniciatívach v oblasti ESG.
 • Požadovať od investičných manažérov, aby sa zaoberali a podávali správy o otázkach súvisiacich s ESG.

3. Budeme hľadať vhodné spôsoby zverejňovania informácií súvisiacich s ESG tých subjektov, do ktorých investujeme.

Príklady možných opatrení:

 • Požadovať štandardizované podávanie správ v oblastiach ESG (pomocou nástrojov ako je napr. Global Reporting Initiative).
 • Požadovať, aby otázky ESG boli súčasťou výročnej finančnej správy firiem.
 • Požadovať od firiem, aby prijali zásady a dodržiavali príslušné normy, štandardy, kódexy správania ako aj medzinárodné iniciatívy (ako je OSN Global Compact).
 • Podporovať iniciatívy akcionárov a ich rozhodnutia o zverejňovaní informácií ohľadom ESG.

4. Budeme presadzovať prijatie a vykonávanie týchto Zásad v rámci celého investičného odvetvia.

Príklady možných opatrení:

 • Začleniť Zásady a z nich vyplývajúce požiadavky do podmienok podávania žiadostí o projektové návrhy.
 • Zosúladiť zodpovedajúcim spôsobom mandáty na investovanie, postupy monitorovania, ukazovatele výkonnosti a motivačné schémy (napr. zabezpečiť, aby riadenie investičných procesov odrážalo dlhodobý časový horizont, vždy ak je to vhodné).
 • Poskytovať informácie týkajúce sa očakávaní ohľadom otázok ESG poskytovateľom investičných služieb.
 • Prehodnocovať spoluprácu s poskytovateľmi služieb, ktorí nespĺňajú očakávania ESG.
 • Podporovať vývoj nástrojov benchmarkingu v oblasti ESG.
 • Podporovať rozvoj nariadení a politík, ktoré umožňujú vykonávanie týchto Zásad.

5. Budeme spoločne pracovať na zvyšovaní efektivity našich procesov pri implementovaní týchto Zásad.

Príklady možných opatrení:

 • Podporovať a zapájať sa do sietí a informačných platforiem s cieľom vzájomne si vymieňať a zdieľať nástroje, zdroje a správy investorov za účelom neustáleho vzdelávania sa.
 • Spoločne riešiť vzniknuté problémy.
 • Vypracovať alebo podporovať vhodné spoločné iniciatívy.

6. Každý z nás bude zverejňovať správy o našej činnosti a dosiahnutom pokroku pri napĺňaní týchto Zásad.

Príklady možných opatrení:

 • Zistiť, či oblasti ESG sú integrované do investičných praktík.
 • Zverejniť aktivity v oblasti vlastníctva (hlasovanie, zaangažovanosť a / alebo politický dialóg).
 • Zverejniť, čo je potrebné od poskytovateľov služieb vo vzťahu k Zásadám.
 • Komunikácia s klientmi v otázkach a princípoch týkajúcich sa ESG.
 • Vydávať pravidelné správy o pokroku a / alebo dosiahnutých úspechoch vo vzťahu k jednotlivým Zásadám pomocou metódy „dodrž alebo vysvetli“.
 • Usilovať sa o hľadanie dopadov aplikovaných Zásad.
 • Používať správy o pokroku na zvyšovanie povedomia rôznych zainteresovaných skupín.

Podpísaním Zásad, sa my, ako investori, verejne zaväzujeme k ich prijatiu a vykonávaniu. Tiež sa zaväzujeme postupne efektívne vyhodnocovať a zlepšovať obsah Zásad. Veríme, že to zlepší našu schopnosť plniť záväzky voči klientom, rovnako aj lepšie zladiť naše investičné aktivity so širšími záujmami spoločnosti.

Odporúčame ďalším investorom, aby prijali tieto Zásady"

Zdroj:  Principles for Responsible Invesment

 
Podniky

Hľadáte firmy s certifikátom ISO 14001?
Kliknite sem!

Produkty

Hľadáte certifikované ekoprodukty?
Kliknite sem!

Odkazy Etarget

Ekologika.sk hlavný partner:
Ekofond.sk
Komunikační partneri:

IBM.sk

Guliwer web design studio
biologika